Ралица Йорданова, мениджър „Подбор и развитие“: Във фондация „За Нашите Деца“ вярваме, че основен капитал са хората в нея

септември 20 2022

Работата в неправителствения сектор е предизвикателна и свързана с поддържане на отношения с различни организации, държавната и местна администрации, дарители, бизнеса и други партньори, вземащи активно участие в застъпнически дейности. Навигирането на тази среда изисква набор от специфични умения, които могат да се придобият само в непосредствения процес на работа в сектора. 

ФондацияЗа Нашите Децастартира рубрикаФондацията говори“, в която ще ви срещне с професионалистите от семейството си. Основната ни цел е да споделим натрупания опит, като се надяваме, чеще почерпите ценни знания и ще ви вдъхновим да продължите данадграждате професионалните си умения 

Най-напред ще ви запознаем с човека, с когото и нашите колеги се запознават първоРалица Йорданова, мениджър „Подбор и развитие“ 

Кариерният й път я води при нас след дългогодишен опит в сферата на обучението и развитието. Ралица Йорданова има докторска степен по Педагогика от СУ „Св. Климент Охридски“.  Практиката ѝ като преподавател, консултант и треньор е над 18 години, през които участва в разработването и реализирането на различни консултантски и обучителни проекти за образователни институции, мултинационални и местни компании. Има богат опит в организационното и екипно консултиране, провеждането на центрове за оценка и развитие, тренинги за развитие на компетенции и др. От м. юни 2022 г. е част от екипа на Човешки ресурси на фондация „За Нашите Деца“.  

По какъв начин фондация „За Нашите Деца“ привлича и развива нови професионалисти?  

Фондация „За Нашите Деца“ е професионална организация и качеството на услугите ни изцяло е резултат от професионалните умения и компетенции на колегите. Във фондацията работят различни професионалисти и експерти. Те са част от един голям екип, който е ядрото на организацията и двигател на нейното развитие. Затова за нас е важно хората, които се присъединяват към нея, да имат нужната енергия и мотивация, да споделят ценностите и философията ни. Когато търсим даден специалист разчитаме както на стандартните канали за набиране и подбор, така и на лични контакти, препоръки от колеги и партньори, образователни институции, с които си сътрудничим. За повечето позиции професионалният опит е предимство, тогава избираме кандидати с доказана експертиза. Има обаче ситуации, в които привличаме и хора с малко опит, но с потенциал и желание за развитие. И в двата случая осигуряваме подходящи условия и инвестираме усилия за тяхното въвеждане и обучение 

През годините във фондацията е натрупано уникално специфично знание, което се споделя и предава между колегите, в това число и новите. Имаме структурирана програма, насочена към ориентиране на новоназначените служители в организацията, в отделните екипи и техните функции. Въвеждащата програма гарантира, че всеки нов колега, опитен или не, ще бъде въведен по конкретен индивидуален план за съответната позиция, ще е подкрепен от своя ментор, както и ще премине всички обучения със задължителен характер.   

Ключово място в плана за въвеждане има и темата за клиентоориентираното поведение. То е важна част от принципите и цялостния подход, които прилагаме по отношение на нашите клиенти. Под „клиенти“ разбираме не само ползвателите на услугите (на децата и семействата), а и всички партньори, с които си взаимодействаме активно (организации, институции, дарители и др.) 

Какви възможности предоставя фондацията за надграждане на капацитета и уменията на специалистите, работещи в нея?  

Във фондацията вярваме, че основен капитал са хората в нея, знаем, че пътят за постигане на нашите цели минава през постоянното им професионално развитие, ангажираност и удовлетвореност. Това разбиране е залегнало и в една от нашите ценности – „Професионализъм и компетентност“. Постоянно се стремим да осигуряваме условия и да полагаме целенасочени усилия за надграждане на компетенциите и опита на служителите. Някои от пътищата за развитие, които използваме са: 

  • Годишна обучителна програма, която се планира след проучване на потребностите от обучение на всички мениджъри и служители. Тя е достатъчно гъвкава, ако се налага някои от темите да бъдат допълнени, надградени или променени. 
  • Служителите ни имат възможност да се обучават както във външни, така и във вътрешни обучения, насочени към повишаване на професионалната квалификация или развитие на ключови компетенции и специфични умения. Според спецификата и съдържанието съчетаваме успешно различни форми на обучение (присъствени, онлайн, електронни, обучение на работното място и др.). 
  • Въвеждащата ни програма и менторството помагат на новите колеги да се ориентират бързо в организацията, да овладеят специфичните знания и умения за изпълнение на конкретните им задачи.  
  • За развитие на мениджърския и лидерски потенциал в организацията реализираме отделна програма Академия за лидери. Освен, че с всеки мениджър се работи индивидуално, за някои от темите са предвидени и групови сесии, базирани на интерактивен подход, обсъждане на казуси, обмяна на опит и др.  
  • Като цяло организацията се стреми да управлява ефективно натрупаното през годините специфично знание. За нас е изключително ценно да съхраним, надграждаме и развиваме този ресурс. За целта използваме различни формати методични дни, тренинги, обучения, прилагане на коучинг подходи, storytelling, годишни срещи и др. 


Как управлявате човешките ресурси в организацията?
 

Използваме различни системи, чрез които можем да управляваме ефективно човешките ресурси, както и да измерваме резултатите, които се постигат. Те ни помагат да ги развиваме и задържаме. Стремим се системите да се прилагат прецизно от мениджърите и да се познават от всеки служител. Важно е да има максимална яснота относно ролите и отговорностите, но и да постигаме разбиране за това как функционира организацията като цяло 

Кои са най-основните мотивационни фактори за толкова голям екип? Какви предизвикателства срещате в практиката си? 

В организацията работят хора, водени от каузата да се помага на други хора – деца и семейства. Според мен, за всеки от нас в основата е преди всичко самомотивацията – това, което ни води е професионализма избора да се посветиш на своята работа, смисъла в усилията, които полагаш, вярата във възможността да промениш нещо макар и малко. Всички колеги работят всеотдайно, понякога в много динамична, променяща се, често и напрегната среда. Това е съпроводено със стрес, умора, рутина и прегаряне (много характерно за помагащите професии). Стремим се да използваме различни механизми за поддържане на мотивацията в хората – от условията на работната среда до Програмата „Грижа за хората“ и всички възможности за допълнително стимулиране.  

От друга страна залагаме и на другите мотиватори – признание, кариерно израстване и развитие, овластяване и др. Предоставяме възможност за участие в разнообразни научни форуми, подпомагаме и насърчаваме инвестирането в образование или надграждането на професионалната квалификация на част от колегите. Използваме различни екипни формати за постигане на по-добро познаване и сплотеност, намаляване на напрежението и усилване на позитивните преживявания, поддържане на екипен дух, стимулиране на неформалното общуване.  

Във времето се е наложила една добра инициатива – поне два пъти в месеца организираме дейности, които да откъснат за кратко колегите от работното ежедневие и да се потопят в приятни занимания с колеги от другите екипи. За това се грижи нашия екип „Усмивки“, в който на неформален принцип са обединени колеги с желание, готовност и умения да организира подобни дейности за своите колеги. Участието в тези инициативи е изцяло доброволно. Освен, че така се борим със стреса, успяхме да открием много нови таланти в организацията. 

Трудно ми е да дефинирам конкретни предизвикателства, но мога да кажа, че пред мен и моя екип стоят няколко области, върху които фокусираме вниманието и усилията си. Всички те са еднакво важни и приоритетни: 

  • По отношение на подбора във фондацията това е идентифицирането на подходящите кандидати за работаЩе продължим да търсим специалисти, които съчетават едновременно нужната професионалната компетентност, потенциал за развитие, характеристики и енергия, отговарящи на динамиката в действащия екип 
  • Човешкият фактор като движеща сила на организацията е друг приоритет. Въпросите, които няма да спрем да си задаваме е как постоянно да отговаряме на нуждите на отделния служител, да подпомагаме неговото развитие, да поддържаме мотивацията му. Паралелно да изграждаме и поддържаме силно ефективни екипи, които да следват целите на фондацията и да постигат резултати.   
  • Превенцията на бърнаута и стреса в работата е област, в която ще продължим да търсим работещи механизми и подходи. Важно е да откриваме предпоставките и индикациите за тях в самото начало, за да предприемем навременни и адекватни действия. 
  • Не на последно място е и една доста широка сфера, обект на нашето внимание – това е организационната култура. С мениджърския екип се обединихме в разбирането, че културата, която отговаря изцяло на нашите мисия, философия и ценности, трябва да се основава на конструктивните стилове (ориентация към постижения, хуманистично насърчаващ стил, самоактуализация и екипност). Усилията ни са насочени към нейното утвърждаване и поддържане. Действията ни в тази посока трябва да бъдат единни, синхронизирани, постоянни и последователни 

 

Как Фондация „За Нашите Деца“ управлява организационната култура? Според Вас защо е важно да я има? 

Организационната култура е важен фактор както за успешно функциониране на организацията, така и за комфорта и увереността на служителите. Културата определя начините, по които извършваме нещата тук, какво приемаме за приемливо или неприемливо, какво ни е важно, дава ни увереност, че вървим в една посока. Тази година предприехме няколко действия за нейното управление: мениджърският екип дефинира основните параметри на организационната култура на фондацията; набелязахме основни сфери на развитие и мерки, чрез които ще го постигнем (на индивидуално/поведенческо, екипно и организационно ниво) 

Когато говорим за културата на една организация, няма как да не обърнем внимание, че тя не е нещо, което се случва с начало и край или в определени интервали от време. Затова, имаме съгласието, че всеки е отговорен за нейното утвърждаване в процеса на ежедневните си контакти и работа с колеги и партньори. Още във въвеждащото обучение обръщаме специално внимание на организационната ни култура, запознаваме новите служители с нежеланите поведения, както и със стиловете, които насърчаваме. Опитваме се още тук, в самото начало да им покажем, че всеки от тях като част от организацията може да влияе на културата както с личен пример, така и като коректив на другите, ако забелязва отклонение от приетите норми. 

Какви са основните цели, които фондацията си поставя през следващите години, свързани с човешкия й капитал? 

Тази година Годишната ни среща беше посветена на стратегическите цели, които стоят пред организацията до 2025 г. Всички служители имаха възможност да се запознаят в детайли с напредъка по тях, с индикаторите за изпълнение, както и да поставят своите въпроси, да обсъдят с мениджърите конкретни надежди и опасения, свързани с постигането на целите. Получиха се ползотворни дискусии и бяха очертани основните приоритети за следващите години. Това е една възможност всеки от колегите да знае как неговите индивидуални цели се съотнасят към стратегическите, да се постигне съгласуваност и яснота в тази посока. Постигането на разбиране относно целите според мен е в основата на личната, а и на екипната мотивация за постигане на резултати, повишава ангажираността на служителите.  

Същевременно ще подобряваме и допълваме нашата програма „Грижа за хората“, с цел допринасяне за повече баланс личен професионален живот“.  

Приоритет за нас ще бъде финализирането на цялостен компетентностен модел за всички позиции в организацията.  

Ще продължим да предлагаме гъвкави възможности за обучение и развитие на хората, с оглед на динамичната средата, в която функционираме, изискванията и целите, които си поставяме.  

Това, с което започнах и в самото начало – винаги ще се водим от убеждението, че хората във фондацията са най-важния ни капитал, в който постоянно ще инвестираме усилия и средства. 

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.