fbpx

Библиотека

Годишни доклади

2022 Годишен доклад за работата на фондация "За Нашите Деца"
2021 Годишен доклад за работата на фондация "За Нашите Деца"
2020 Годишен доклад за работата на фондация "За Нашите Деца"
2019 Годишен доклад за работата на фондация „За Нашите Деца“
2018 Годишен доклад за работата на фондация „За Нашите Деца“
2017 Годишен доклад за работата на фондация „За Нашите Деца“
2016 Годишен доклад за работата на фондация „За Нашите Деца“
2015 Годишен доклад за работата на фондация „За Нашите Деца„
2014 Годишен доклад за работата на фондация „За Нашите Деца“
2013 Годишен доклад за работата на фондация „За Нашите Деца“
2012 Годишен доклад за работата на фондация „За Нашите Деца“
2012 Годишен доклад на ЦОП „Св. София“
2012 Годишен доклад на ЦОП „За деца и родители“
2012 Годишен доклад на ЦОП „За деца и родители“
2011 Годишен доклад за работата на фондация „За Нашите Деца“
2011 Годишен доклад на ЦОП „Св.София“
2010 Годишен доклад за работата на фондация „За Нашите Деца“
2010 Годишен доклад на ЦОП „Св.София“
2009 Годишен доклад за работата на фондация „За Нашите Деца“
2006 Годишен доклад за работата на фондация „ВсякоДете“
Още документи

Изследвания, анализи, методологии, други доклади и отчети

Доклад за дейността на СРГО 02.2022-02.2024
Доклад "Не/равно детство: Цялостен анализ на детската бедност и социално изключване в България"
Резюме на доклад "Не/равно детство: Цялостен анализ на детската бедност и социално изключване в България"
Ранното детско развитие в България – изследване на системите подкрепящи ранното детско развитие, взаимовръзките и взаимодействието между тях.
REPORT BULGARIA GROWS WITH ITS CHILDREN: Building Professional Competences of the Early Childhood Workforce
Резюме: Изграждане и развитие на професионални компетентности на работещите с деца в ранна възраст: България расте с децата си
Summary Report Bulgaria Grows with its children
Доклад България расте с децата си
Материали за работа с деца и родители по Насоките за сигурна семейна среда
Наръчник по насоките за сигурна семейна среда
Децата на фокус в реформата на съдебната система – Заключителен доклад
Оценка на управлението и развитието на услуги за деца и семейства, предоставяни от фондация За нашите деца
Насоки за сигурна семейна среда
Ресурси, възможности и предизвикателства пред развитието на интегрирани подкрепящи услуги в област Пловдив
Глобална скала за ранно детско развитие
Единна методология за обследване на най – добрия интерес на детето
Нормативна рамка за ранно детско развитие в България: възможности и предизвикателства
Ранната детска интервенция в България: шанс за развитие на всяко дете
Механизъм, инструментариум и методика за граждански мониторинг за установяване съответствието на съществуващата практика в детските заведения от различен тип с изискванията за качество, съгласно Рамката за качество на образованието и грижите в ранна детска възраст
Основни принципи във финансирането на квалифицирана работна сила в областта на ранното детство
От малки вълнички към големи вълни: широко приложима програмa за ранно детско развитие за малки деца бежанци
Отчет за разходени средства от Азиатски фестивал „Цветовете на традициите“ 2018
Доклад от външна оценка по проект "Заслужавам детство"
Поглед към невидимите деца на Пловдив
Ранното детско развитие: състояние, политики, практики, насоки. Анализ на данни за ранното детско развитие в България (2018 г.)
Предизвикателства пред професионалистите в образованието и грижите за деца в ранна възраст
Проучване на нагласите на родителите относно социалните, образователните и здравните грижи за децата от 0 до 7 години в България
Правата на децата, настанени в институции и алтернативни форми на грижа в България
Правата на децата, настанени в институции и алтернативни форми на грижа в България- англисйки
Доклад за резултатите от направено външно оценяване на ефекта от работата на Център за обществена подкрепа „За Деца“
Отчет – Приказен танц 2011
Доклад от извършен външен мониторинг на работата на Център за обществена подкрепа „Св. София”, 2011
2009 Финансов отчет на кампанията „Не ме изоставяй!“
2009 Технически отчет на кампанията „Не ме изоставяй!“
2008 Междинен отчет по кампания „Училище за всяко дете“
Информация за работата по Хасковски проект „Деца и семейства“ до началото на 2000 година
2000 Доклад за подхода на Европейски детски тръст при развиване и подпомагане на услуги по отглеждане на деца в нужда
2008 Външен одит на социалните услуги, които предоставя Фондация „За Нашите Деца“
1998 Социалният дом в с. Искра: Варианти за бъдещето
2000 Доклад за работата, извършена с Дома „Рада Киркович“ – гр. Пловдив
Още документи

Позиции и становища

Отворено писмо от членове на Съвета за развитие на гражданското общество
Позиция на фондация "За Нашите Деца" относно разпространение на неистини в публичното пространство
Позиция на фондация „За Нашите Деца“ относно препоръка на Съвета на ЕС относно образованието и грижите в ранна детска възраст: целите от Барселона за 2030 г.
Позиция на ФЗНД по повод насилие в професионално семейство - гр. Бяла Слатина
Важни съображения при пътуване на деца по време на хуманитарни кризи
Отворено писмо от членовете на Съвета за развитие на гражданското общество
Професионалистите в сферата на ранното детско развитие: специфики на социалния сектор
Професионалистите в сферата на ранното детско развитие специфики на образователния сектор
Професионалистите в сферата на ранното детско развитие: специфики на здравния сектор
ПРИЗИВ на Алианс за ранно детско развитие към политическите организации, участващи в Парламентарни избори 2021
Становище на Алианс за ранно детско развитие по проекта на Национална стратегия
Становище на Алианс за ранно детско развитие по проекта на Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето
Становище на фондация „За Нашите Деца“ относно Законопроект за изменение и изменение и допълнение на Закона за закрила на детето със сигнатура 054-01-111
Позиция на Алианс за ранно детско развитие за необходимостта от продължаване
28.5.2020 Време е да преосмислим нашите общества и икономики – Защо трябва да дадем приоритет на ранното детство
Становище по предложения за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ Обединено становище на 28 организации и мрежи по Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги Становище на фондация „За Нашите Деца“ относно Законопроект за изменение и изменение и допълнение на Закона за закрила на детето със сигнатура 054-01-111
Позиция за национална рамка за детето
Отворено писмо на Национална Мрежа за Децата по повод внесени в НС предложения за изменения на Закона за закрила на детето.
Обединено становище на 28 организации и мрежи по Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги
23.7.2020 Отворено писмо: Използването на подкрепата за най-уязвимите за политически цели трябва да спре!
16.06.2020 г. Становище на Алианса за ранно детско развитие по предлагани промени в изграждането на детски ясли и детски градини
25.03.2020 г. Становище на фондация „За Нашите Деца“ относно Проект на Наредба за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие
14.02.2020г. Становище на фондация „За Нашите Деца“ относно въвеждане на задължително предучилищно образование на четиригодишните деца
6.12.2019 Отворено писмо на 56 граждански организации относно намеренията за отлагане на влизането в сила на Закона за социалните услуги
27.11.2019 Становище на фондация „За Нашите Деца“ относно Закона за социалните услуги
19.11.2019 Становище на Национална Мрежа за Децата относно Закон за социалните услуги
Становище на 49 граждански организации относно Закон за социалните услуги
02.10.2019 Позиция на граждански организации срещу опитите на политически партии и техни лидери да оказват натиск върху гражданското общество
26.07.2019 Cтановище на фондация „За Нашите Деца“ по проекта за Стратегия за корпоративна социална отговорност 2019 – 2023
02.2019 г. Становище на Алианс за ранно детско развитие по Национална стратегия за детето (2019-2030)
02.2019 г. Становище на Коалиция „Детство 2025“ по проект на Национална стратегия на детето (2019-2030)
04.02.2019 г. Становище на фондация „За Нашите Деца“ по Национална стратегия за детето 2019-2030 г.
20.01.2019 г. Позиция на Обединение „Детство без насилие“ по повод обществената дискусия на проекта на Националната стратегия за детето (2019 – 2030)
18.01.2019 г. Становище на Национална мрежа за децата по Националната стратегия за детето 2019-2030 г.
12.11.2018 г Становище на фондация „За Нашите Деца“ по проект на Закон за социалните услуги
30.07.2018 г. Позиция относно решение N 13/2018 на Конституционния съд, че Истанбулската конвенция не съответства на Конституцията
22.06.2018 г. Отворено писмо на Национална мрежа за децата: замерването с оставки не помага на семействата на децата с увреждания!
03.2018 г. Препоръки за подобряване на системите за ранно детско развитие в България
09.2017 г. Позиция на Национална Мрежа за Децата в подкрепа на децата с увреждания
Становище относно ратифицирането на Истaнбулската Конвенция
Становище на фондация За Нашите Деца по проект за Наредба за стандарти за ранно детско развитие
Позиция на Коалиция „Детство 2025“
Становище относно искането за законодателни промени в майчинството при осиновяване
Становище: Закрилата на децата от насилие не е привилегия, а тяхно право и задължение на отговорните институции
Отворено писмо на Коалиция „Детство 2025“ – по темата за Центровете за настаняване от семеен тип и процеса на деинституционализация на децата
Становище относно искането за законодателни промени в майчинството при осиновяване
Становище: Закрилата на децата от насилие не е привилегия, а тяхно право и задължение на отговорните институции
Отворено писмо на Коалиция „Детство 2025“ – по темата за Центровете за настаняване от семеен тип и процеса на деинституционализация
Още документи