fbpx

Информация за условията и реда за подаване на сигнали по ЗЗЛПСПОИН

 

ЗАЩИТА НА ПОДАВАЩИТЕ СИГНАЛИ ПО ЗЗЛПСПОИН

Информация за реда и условията за вътрешно подаване на сигнали за нарушения

 

Съгласно разпоредбите на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) във Фондация „За Нашите Деца“ е създаден канал за вътрешно подаване на сигнали.

 

Каналът за вътрешно подаване на сигнала се управлява по начин, който гарантира пълнотата, целостта и поверителността на информацията и възпрепятства достъпа на неоправомощени лица до тази информация.

 

По канала за вътрешно подаване на сигнали могат да бъдат подавани сигнали за нарушенията посочени в чл. 3 на ЗЗЛПСПОИН от категориите лица съгласно чл. 5 от ЗЗЛПСПОИН.

 

Поверителността на самоличността на сигнализиращите лица и на всяко трето лице посочено в сигнала е защитена.

 

Разкриването на самоличността на сигнализиращото лице и всяка друга информация, от която може пряко или непряко да се узнае неговата самоличност, може да бъде разкрита само когато това е необходимо и пропорционално задължение, наложено от българското законодателство или от правото на ЕС в контекста на разследвания на национални органи или на съдебни производства, включително с оглед на гарантиране правото на защита на засегнатото лице. За необходимостта от разкриване на самоличността или информацията, писмено и мотивирано се уведомява сигнализиращото лице. Сигнализиращото лице не се уведомява, когато с това се застрашава разследването или съдебното производство.

 

Сигнали могат да бъдат подавани до определените отговорни лица по ЗЗЛПСПОИН във Фондация „За Нашите Деца“ по следните начини:

 

1. Писмено по пощата, на адресите на Фондация „За Нашите Деца“ в гр. София: район Възраждане, ул. „Гюешево“ 21 и гр. Пловдив: ул. „Димитър Цончев“ №11.
2. Писмено чрез електронна поща на адрес: signal@detebg.org.
Писмено чрез пълномощник с изрично писмено пълномощно, което се прилага към сигнала в оригинал (не е необходима нотариална заверка).
3. Писмено или устно чрез лична среща, по искане на сигнализиращото лице.
4. Устно по телефон на телефонни номера: 0882756598 –за София и 0884917664 – за Пловдив.

 

При подаване на писмен сигнал същият трябва да съдържа най-малко следните данни: трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес ако има такъв; имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни; конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице; дата на подаване на сигнала; подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

 

Писмените сигнали могат да бъдат подавани чрез попълване на утвърдения от КЗЛД за целта формуляр за регистриране на сигнал или в свободна форма.

 

При ползване на утвърдения от КЗЛД формуляр (достъпен на интернет страницата на КЗЛД), сигнализиращите лица попълват само Част I – V включително.

 

Ако при подаване на писмен сигнал са допуснати нередовности на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.

 

Към сигнала могат да се добавят всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т.ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

 

Всяко сигнализиращо лице в 7 дневен срок ще получи потвърждение, че сигнала е получен.

 

Не се разглеждат сигнали които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основание да се приемат за правдоподобни. Сигнали съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване.

 

Не се образува производство по анонимни сигнали и сигнали отнасящи се за нарушения преди повече от 2 години.

 

Достъп до личните данни, съдържащи се в сигналите за нарушения, имат единствено съответните служители на Фондация „За Нашите Деца“, отговарящи за разглеждането на съответния сигнал при спазване на принципа „необходимост да се знае“ в изпълнение на функционалните задължения и/или конкретно възложена задача.

 

 Сигналите се обработват при спазване на задължението за поверителност, произтичащо от чл. 31 и чл. 32 от ЗЗЛПСПОИН. Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават.

 

Защита по ЗЗЛПСПОИН се предоставя на сигнализиращото лице от момента на подаването на сигнала, при наличие на условията по чл. 6 от закона.

 

Централен орган за външно подаване на сигнали съгласно ЗЗЛПСПОИН е Комисията за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg