fbpx

Елка Налбантова: За петнайсет години подкрепихме развитието на хиляди деца и техните семейства

В началото на ноември честваме 15 години работа на организация „ВсякоДете” в България и вторият рожден ден на фондация „ВсякоДете”.

ноември 06 2006

Мили деца и семейства,

Мили деца и семейства,

Скъпи приятели, съмишленици и колеги,

Уважаеми партньори и донори,

В началото на ноември честваме 15 години работа на организация „ВсякоДете” в България и вторият рожден ден на фондация „ВсякоДете”. Благодаря, че споделяте този празник с нас!
Обикновено рожденият ден е и време да отбележим напредъка и развитието.
Тази година аз имам високата чест да споделя с вас как ние измерваме нашия растеж. За мен е трудно, а предполагам и за вас ще е отегчително да ви разкажа за петнадесетте години работа на фондацията. Ще споделя с вас участието ни в обществения живот през последната година от нашата работа. Ще набележа само най-значими успехи, като се надявам това да не ощети истинските резултати от работата на фондацията с всички вас.

Развитието на фондация „ВсякоДете” ние преценяме по това как участваме в промяната на политиките за грижа, социални услуги и образование на децата в България. Продължава участието на наши експерти в работни групи към Националния съвет за закрила на детето и Министерството на образованието. Становището ни за развитието на приемната грижа в страната, се надяваме да подкрепи напредъка й през следващата година. Мненията и препоръките на нашите експерти към практиката и нормативите за интегрирано образование на деца със специални образователни потребности, продължават и понастоящем.

През последната година, фондация „ВсякоДете” приключи работата по три проекта в община Пловдив. Проекти „Детска къща” и „Семейна подкрепа” са финансирани от „EveryChild” UK. Третият проект – Комплекс за социални услуги за деца и семейства, е компонент по проекта на МТСП „Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България”, финансиран от Световна банка.

Трудно е да се изброят всички успехи на проектите ни в Пловдив, но тези, които не бива да бъдат пропуснати са: Подкрепихме развитието на над 1000 деца и техните семейства и създадохме условия за развитие на семейния тип грижа към децата.

Развихме услуги за най-уязвими групи деца и семейства с най-модерните към момента политики за работа с тях. За първи път в България се пилотира услуга със изготвени стандарти фокусирани върху детето – „Детска къща”.

Създадохме български модел на социална работа за деинституционализация и устойчиви екипи за грижа и услуги за деца и семейства.Подкрепихме изграждането на добри практики по закрила на детето и междуведомствена координация.

Нищо от скромно изброените постижения нямаше да се случи без участието на всички наши колеги и партньори в Пловдив. Не винаги нашите отношения са лесни. Постигнатото в Пловдив през годините на работата на фондацията, е показателно, че когато работим за каузата деца, няма лесни пътища и дилеми. По традиция от няколко години, в София ние подкрепяме развитието на услуги за деца и семейства в райони Възраждане, Красна поляна и Илинден.

През тази година традицията ни продължи с проект „Център за консултиране и подкрепа на деца в риск и техните семейства”, финансиран по програма RHARE «Гражданско общество» и “EveryChild” UK. Центърът изгражда модел на партньорство между НПО, институции, местна власт, общности и деца при доставка на социални услуги в общността за предотвратяване на изоставянето на деца в социални домове, овластяване и реинтеграция на деца от ДОВДЛРГ “П. Р. Славейков”.

Фондация “ВсякоДете” работи активно с ПАГБАЛ “Света София”, в която социален работник от екипа на центъра ежедневно предоставя консултации и подкрепа за родилки, заявили желание да изоставят децата си. Постигнатите през последните няколко месеца успехи са:· Консултирани са 11 майки, 4 от които се отказват от първоначалното си намерение, а 1 дете след настаняване в ДМСГД е върнато в семейството си с подкрепата на екипа на Центъра.

В Центъра получават консултации и подкрепа семействата на над 60 деца, в риск от изоставяне. Извършена е оценка на възможностите за реинтеграция по случаите на 18 деца, настанени в ДОВДЛРГ “П. Р. Славейков”, две деца са реинтегрирани в семействата си, 10 семейства на деца от институцията получават консултации.

Над 98 деца от дома са включени в спортни дейности, екскурзии и групови форми на работа, организирани от екипа на Центъра, а 74 деца са подкрепени за честване на рожденните си дни, с оглед изграждане на тяхната идентичност. Община Хасково е друго място на наша проектна дейност.

Проект „Равен достъп до образование” на фондацията и партньорите ни, от трета година работи за създаване на модел на приобщаване на деца със специални образователни потребности към масовите училища и детски градини. Понастоящем ние отчитаме като успех изградения от партньорите по проекта модел на оценка на образователните потребности и създаване на индивидуални програми за обучение на деца в масови училища. Това даде възможност да се създаде подкрепяща среда за обучение на деца със специални обучителни потребности в три учебни заведения.

Над 60 деца понастоящем да се обучават в училища и детски градини в община Хасково. Напредъкът на работата по приобщаващо образование в Хасково създаде условия за привличане на вече тясно специализирани ресурси към училищата.

Чрез дарение от „Хенкел България” ЕООД ние предоставяме на Ресурсния център за интеграция на деца със специални образователни потребности в Хасково, специализирано оборудване за обучение на незрящи деца. Отново по традиция, извън проектната си дейност, екипа на фондацията предоставя своята подкрепа към колеги от системата за закрила и услугите за деца и семейства от цялата страна. Ние подкрепяме Отдели за закрила на детето чрез консултиране на случаи на превенция, реинтеграция и семейни настанявания.

Фондация „ВсякоДете” активно участва и в един друг предизвикателен процес за България – формирането на общността от доставчици на услуги за деца и семейства. Придобиването на собствена идентичност, овластяването на доставчиците и тяхното развитие е сред приоритетните задачи на фондацията ни през периода. Активното ни участието в над 70 конференции, форуми, срещи и обучителни събития е само цифров измерител на приноса ни в развитието на професионалната общност на доставчиците на услуги в България.

Динамичното развитие на процесите на закрила на детето, социалните услуги и приобщаващото образование в България през последната година, доведе до нови наши контакти, партньорство и надявам се бъдещи общи
проекти в различни общини на страната.

Благодаря на всички представители на общините, които виждат в нас надежден и коректен партньор.

Накрая, искам да благодаря на всички вас, с които заедно направихме възможно споделянето на успехи.

Желая на всички ни следващи постижения, които да ни окуражават по пътя към общата ни цел – добруването на децата.

Елка Налбантова
Програмен директор

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.