Фондация „Институт за устойчиво развитие на правото“ и фондация „За Нашите Деца“ ще изследват нормативната база за ранно детско образование и грижа в България

Фондация „За Нашите Деца“ и фондация „Институт за устойчиво развитие на правото“ започват изследване на практиката и нормативната база за насърчаване на ранното детско образование и грижа в България.

февруари 25 2019

Бенефициент: Фондация „Институт за устойчиво развитие на правото“
Партньор: Фондация „За нашите деца“
Проект: „Практиката и нормативната база за ранно детско развитие в Република България в контекста на „Препоръка на Съвета на ЕС за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст“
№ BG05SFOP001-2.009-0207
Стойност: 88 129.27 лв.
БФП: 100 %
Съфинасиране чрез ЕСФ: 74 909.88 лв. Национално съфинансиране: 13 219.39 лв.
Начало: 01.2019 г.
Край: 03.2020 г.

Фондация „За Нашите Деца“ и фондация „Институт за устойчиво развитие на правото“  започват изследване на практиката и нормативната база за  насърчаване на ранното детско образование и грижа в България. Изследването е част от проект, реализиран в партньорство от двете организации, чиято цел е оптимизиране на националните политики за ранно детско развитие и насочване на общественото внимание към проблеми, свързани с качеството на услугите за образование и грижа за деца, както и подходите за тяхното решаване.

Ще бъде изготвен правен анализ на нормативната рамка за ранно детско развитие в страната и съответствието й с нормите в Европейски съюз. По специално разработени механизъм, инструментариум и методика за граждански контрол върху държавните и местни дейности и политики в тази област ще бъде проведено изследване в 20 детски ясли и градини в 5 населени места, което да установи доколко практиките в тях са в съответствие както със съществуващата нормативната рамка, така и с препоръчителните практики на европейско ниво, и дали има необходимост от промяна.

На база на проучванията, организациите ще изготвят оценка на законодателството и ще изведат предложения за промяна на нормативната уредба и насоки за повишаване на качеството. Те ще бъдат представени и по време на уъркшоп-семинар със служители от държавната и общинска администрация, по време на който участниците ще имат възможност да обсъдят предложенията и да надградят своята квалификация.

Направените анализи и оценки и резултатите от изследванията чрез разработения инструментариум за мониторинг ще бъдат обсъдени на кръгла маса в началото на 2020 г. с участието на представители на неправителствения сектор, бизнеса, други представители на гражданското общество и държавната и местна администрации.

Фондация „Институт за устойчиво развитие на правото“ и фондация „За Нашите Деца“ имат богат опит в дейности както в изследователски проекти, така и в застъпничество в сферата на ранното детско развитие.

Проектът „Практиката и нормативната база за ранно детско развитие в Република България в контекста на „Препоръка на Съвета на ЕС за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст““ е финансиран по Оперативна програма „Добро управление“.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.