Фондация „За Нашите Деца“ изрази становище по проекта на Закона за социалните услуги

Фондация „За Нашите Деца“ излезе със становище по проекта за Закона за социалните услуги, в което изразява своята подкрепа към цялостната му философия. 

ноември 15 2018

Фондация „За Нашите Деца“ излезе със становище по проекта за Закона за социалните услуги, в което изразява своята подкрепа към цялостната му философия. Фондацията смята, че той предлага иновативен подход и развива сега действащата нормативна уредба за социалните услуги. Като част от работната група, разработила законопроекта, нашата организация имаше възможност да допринесе с дългогодишната ни експертиза като доставчик на социални услуги за деца и семейства.

 

Според становището, няколко са ключовите елементи в законопроектабез които той не би могъл да постигне поставените си цели и поради това те следва да останат в него. Те са свързани с предоставяне на общодостъпни услуги с превантивен характер, закриване на всички специализирани институции за деца и забрана за настаняване на деца до 3 г. в резидентна грижа, и дефиниране на социалните услуги като дейности, а не места за предоставяне. Важно е и че проектозаконът дава възможности за мобилно предоставяне на услуги в лечебни заведения, образователни институции, детски ясли и места за подкрепа на непълнолетни в конфликт със закона, дефинира механизми за планиране на услугите и въвеждане на стандарти за качество и контрол върху него, както и регламентира интегрирания подход и интегрираните услуги.

 

Фондацията има няколко предложения за промени и допълнения в проектозакона, едно от от които е приемната грижа да бъде реализирана като самостоятелна социална услуга, в подкрепа на мярката за закрила „настаняване в приемно семейство“. Приемната грижа е от ключово значение за успешното осъществяване на процеса на деинституционализация и нейното управление като самостоятелна социална услуга е предпоставка за качеството на грижата в приемните семейства. Притеснително е, че законопроектът поставя по-голям акцент върху резидентните услуги за деца, които не предоставят грижа в семейна среда, отколкото върху приемната грижа. Сред предложенията са още да бъдат регламентирани социализиращи дейности за деца, които са ключово важни за превенцията на социалното изключване на особено уязвими групи деца, включително тези в резидентна грижа; да бъдат ревизирани и допълнени разпоредбите, ограничаващи настаняванията в резидентна грижа, за да се предотврати трайната институционализация на децата в нея; да се регламентират интегрирани  услуги със смесено финансиране, които да посрещнат комплексните потребности на населението; законът да регламентира редовен контрол на качеството и възможност за независим външен правозащитен мониторинг.

 

Фондацията изразява своето убеждение, че ако бъде приет с тези изменения, Законът за социалните услуги ще допринесе за повишаване на качеството и достъпността на социалните услуги в страната, което е от изключително значение за постигане на напредък по отношение на гарантиране на правата на човека и на преодоляването на социалното изключване.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.