Фондация „За Нашите Деца“ представи анализ на данни в сферата на ранното детско развитие на заседанието на междуведомствената работна група за изготвяне на Национална стратегия

На второто заседание на работната група към Министерството на образованието и науката,  ангажирана с изготвяне на Национална стратегия за ранното детско развитие, експертите от фондация „За Нашите Деца“ Ваня Кънева и Цвета Недева представиха анализ на данни в сферата на ранното детско развитие, който допълва и надгражда публикуваното по-рано тази година изследване „Ранното детско развитие в България“.

октомври 31 2018

На второто заседание на работната група към Министерството на образованието и науката,  ангажирана с изготвяне на Национална стратегия за ранното детско развитие, експертите от фондация „За Нашите Деца“ Ваня Кънева и Цвета Недева представиха анализ на данни в сферата на ранното детско развитие, който допълва и надгражда публикуваното по-рано тази година изследване „Ранното детско развитие в България“. То бе реализирано съвместно от фондацията, Института за изследване на населението и човека към БАН и сдружение „Дете и пространство“ и представя качествен анализ на нормативната рамка, регламентираща системите за ранно детско развитие, взаимодействията и взаимовръзките между тях и съм семействата.

Анализът, който представиха нашите представители, обобщава и систематизира данни и информация, свързани с развитието на децата в ранна възраст и мерките и услугите за подкрепа на тях и семействата им. Документът дава представа за състоянието на статуквото по отношение на ранното детско развитие към момента и очертава някои от установените проблемни области и тенденции. При изготвянето му е възприет базиран на жизнения цикъл подход, който стъпва върху трите периода, които са от съществено значение в ранното детство: пренаталния период; периода от раждането до 3-годишна възраст; и периода от 4 до 7 г. Това отговаря и на дефиницията на ООН за ранното детство като периода до постъпването на детето в начално образование.

Анализът ще бъде изключително полезна отправна точка, върху която може да стъпи процеса по разработване на Националната стратегия за ранно детско развитие, с оглед важността на това политиките да бъдат основани на данни и научни доказателства.

На заседанието бяха набелязани следващите стъпки по изработването на Стратегията, които включват допълване и надграждане на съществуващите анализи, техния прочит и набелязване на сферите на въздействие, върху които ще се фокусира стратегията.

На следващото заседание ще бъде обсъдена структурата на стратегическия документ.

 

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.