Националният съвет за закрила на детето одобри новата Стратегия за детето

На заседанието вчера Националният съвет за закрила на детето одобри проекта на новата Национална стратегия за детето 2019-2030 г. Фондация „За Нашите Деца“ участва активно в процеса на изготвяне на стратегията и на заседанието Изпълнителният директор г-жа Иванка Шалапатова представи позицията на фондацията, както и на Национална мрежа за децата.

декември 20 2018

 

На заседанието вчера Националният съвет за закрила на детето одобри проекта на новата Национална стратегия за детето 2019-2030 г. Фондация „За Нашите Деца“ участва активно в процеса на изготвяне на стратегията и на заседанието Изпълнителният директор г-жа Иванка Шалапатова представи позицията на фондацията, както и на Национална мрежа за децата.

Стратегията е разработена в резултат на широк консултативен процес и в нея са отразени голяма част от изразените мнения и предложения, взето е предвид и мнението на децата. Госпожа Шалапатова и представителите на другите неправителствени организации и държавни институции, поздравиха Държавната агенция за закрила на детето за взаимодействието с широк кръг заинтересовани страни и демонстрираната висока култура за водене на диалог и чуване на различни мнения.

Стратегическият документ е с дългосрочна визия (12-годишен срок), което дава възможност да бъдат реализирани ключови реформи за гарантиране правата на децата. Изходна точка в него са принципите на правата на детето, както и анализите на предишната Национална стратегия за детето 2008-2018 и изведените от изпълнението й предизвикателства. Иновативен елемент е подходът, основан на жизнения цикъл, при който ключовите мерки са планирани в съответствие с етапите на детското развитие от началото на бременността до навършването на 18 годишна възраст на детето. Това позволява интервенциите на държавата да се насочват към семействата в точния момент, в който са необходими. Фокусът винаги остава детето.

 

В изказването си г-жа Шалапатова акцентира върху изключителното значение на елементите, които следва да бъдат в основата на бъдещите реформи. Сред тях са въвеждане на интегриран подход, засилване на междусекторното сътрудничество, по-добра информационна свързаност, изследване на въздействието на политиките, професионализация на кадрите и работната сила, особено в социалната сфера. Тя отбеляза различията в кадровата политика и нивата на възнаграждение на професионалистите от системите за образование, социална закрила и здравеопазване и подчерта рисковете, които подобни различия крият пред една от целите на стратегията – интегрираността.

Г-жа Шалапатова определи като предизвикателство за постигане целите на Стратегията липсата на ясна визия за финансовото й обезпечаване, в което бе подкрепена и от други членове на НСЗД. Необходимо е да се вземат  предвид възможностите и плановете на националния бюджет за инвестиции, планираните средства от ЕС, както и приноса на инвестициите на социално отговорни компании, физически лица и международни организации, каза г-жа Шалапатова. Според нея е необходимо да бъдат заложени мерки, стимулиращи участието на корпоративния сектор в реализирането на Стратегията за детето, както и да се планират дейности за измерване на ефикасността на мерките в социалната, здравната и образователната система и за постигане на високи резултати, спрямо вложения н

ационален ресурс.

Предстои да бъде изготвена и приета Пътна карта за изпълнение на Стратегията за детето, която ще описва начините за постигане на целите, индикаторите за проследяване, сроковете за изпълнение, отговорните институции и необходимия за това финансов ресурс. Предвидено е и разработване на тригодишни програми за изпълнение на стратегията, които ще позволят оперативното планиране на мерките и дейностите.

Щастливи сме, че стратегическата посока е дадена в проекта на Национална стратегия за детето 2019-2023 г. „Всички права за всички деца“. Очакваме политическата воля за спазване правата на всички деца.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.