Скандално: Държавата премахна данъчните облекчения за дарение!!!

Миналата седмица на сайта на Министерството на финансите и в медиите беше разпространена информация за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за местните данъци и такси.

ноември 11 2008

Миналата седмица на сайта на Министерството на финансите и в медиите беше разпространена информация за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за местните данъци и такси.

Предложените изменения рязко ограничават списъка с лицата и организациите, чиито дарители могат да ползват данъчни облекчения за своите дарения. Изключените лица и организации са:

1. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, каквото е Фондация „За Нашите Деца“
2. Здравни и лечебни заведения – болници, хосписи, центрове за здравни грижи;
3. Специализирани институции за предоставяне на социални услуги – центрове за обществена подкрепа, защитени жилища, центрове за настаняване от семеен тип
4. Специализирани институции за деца, както и домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;
5. Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания;
6. Лица, пострадали при кризи по смисъла на Закона за управление при кризи, или техните семейства – при бедствия, наводнения, катастрофи;
7. Ученици и студенти в български училища за учредените и предоставените им стипендии за обучение;
8. Фонд „Енергийна ефективност“;
9. Комуни за лечение на наркозависими, както и наркозависими лица за тяхното лечение.

С тези промени държавата на практика премахва всякаква данъчна подкрепа за организациите, регистрирани в обществена полза и по този начин заличава разликата между данъчните режими на организациите в обществена полза и на тези в частна полза. Логиката на промените е необяснима – те стесняват обхвата на сферите на дарителска подкрепа и изкуствено насочват дарителите единствено към помощ за хуманитарни цели, което е отминал етап в благотворителността не само в повечето европейски държави, но и в България.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.