fbpx

Стартира Инициатива за развитие и социално включване – за нашите деца в област Пловдив

Изпълнителният директор на фондацията Иванка Шалапатова подписа днес договор за изпълнение на проект „Инициатива за развитие и социално включване – за нашите деца“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси.

юни 26 2019

Изпълнителният директор на фондацията Иванка Шалапатова подписа днес договор за изпълнение на проект „Инициатива за развитие и социално включване – за нашите деца“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси.

Проектът ще се изпълнява на територията на 8 общини в област Пловдив и ще развие и подобри системата от услуги за активно социално включване на деца в риск и техните семейства в общините Пловдив, Марица, Садово, Куклен, Родопи, Перущица, Стамболийски и Асеновград, в които ще развива интегрирани и координирани междусекторни услуги.

В рамките на проекта ще бъде разкрита комплексна програма за информиране, индивидуална оценка и насочване към ползване на услуги спрямо идентифицираните нужди на детето и семейството. Чрез нея ще се осъществява координация и взаимодействие между доставчиците на мултидисциплинарни услуги и държавните структури по места, родителите ще бъдат информирани, консултирани и мотивирани за ползване на комплексни услуги, базирани на нуждата от развитие и социално включване; на базата на мултидисциплинарна индивидуална оценка на семействата, те ще бъдат насочвани към подкрепящи интегрирани услуги.

Ще бъде подобрен достъпа на уязвими групи деца и семейства до интегрирани и координирани услуги за подкрепа и развитие, с което ще се намали риска от социално изключване.

В рамките на проекта ще бъдат реализирани и програми за комплексно подпомагане на ранното детско развити на деца с трудности в развитието или увреждания чрез базирани или мобилни услуги по ранна детска интервенция, рехабилитация, логопедична терапия, медицинско консултиране и асистиране, късно проследяване на деца с увреждания и недоносени бебета, както и за подпомагане на индивидуалното развитие и учене на децата и тяхната социализация в сътрудничество с местни структури.

Екипът на фондацията ще работи за повишаване на общественото разбиране за проблемите на децата в риск и техните семейства, и възможностите им за активно социално включване, ще бъдат организирани и проведени 8 информационни срещи в 8-те населени места.

Изпълнението на дейностите по проекта ще започне през септември т.г. и ще продължи до април 2021 г. Предвижда се те да обхванат най-малко 200 деца, включително деца с увреждания и техните семейства.

Едни от най-значимите проблеми в социалната сфера на територията на 8-те общини са:

  • Липса на разбиране сред обществеността за значимостта на проблемите на уязвимите деца и техните семейства и важността от ранно идентифициране на рисковете, начините за активното им приобщаване и оказване на социална подкрепа;
  • Недостиг на услуги в общността, работещи в мрежа, които да предложат комплексна подкрепа на децата в риск и техните семейства;
  • Риск от социално изключване на децата в риск и техните семейства поради недостига на услуги и редица бариери пред достъпа до съществуващи услуги.

Фондация „За Нашите Деца“ е българска неправителствена организация, която вече 27 години защитава правата на децата в България и работи в партньорство с децата, семействата, общностите, местната и изпълнителната власт за осигуряване на сигурна семейна среда и условия за оптимално развитие в ранната възраст на всяко дете.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.