Задание за извършване на оценка на модел за управление на социални услуги за деца и семейства

Фондация „За Нашите Деца“ обявява конкурс за избор на Експерт – външен оценител – за оценка на модела на управление и развитие на социалните услуги за деца и семейства, предоставяни от Фондацията.

юни 30 2020

Фондация „За Нашите Деца“ обявява конкурс за избор на Експерт – външен оценител – за оценка на модела на управление и развитие на социалните услуги за деца и семейства, предоставяни от Фондацията. Максималният срок за изпълнение на това Задание е 30 календарни дни в периода 05.08.-5.10. 2020г. Мястото на изпълнение е в градовете София и Пловдив.

  1. Въведение

Фондация „За Нашите Деца“ /наричана по-долу ФЗНД, Фондацията/ е българска неправителствена организация, която от 1992 година подкрепя уязвимите български деца и техните семейства. „За Нашите Деца“ е наследник на британските правозащитни организации „Европейски детски тръст“, „Християнски детски фонд“ и „Всяко Дете“. С международния опит и качествената експертиза, за първи път организацията прилага на национално ниво приемната грижа – подкрепа за родители с цел предотвратяването на изоставянето на деца, и създава първите общински екипи от социални работници в закрилата на детето. Вече 28 години фондация „За Нашите Деца“ е еталон за качествена социална работа, която се интегрира качествено в държавната политика за закрила на децата. Фондацията е член на Международната асоциация „Стъпка по стъпка“ (ISSA) и на редица национални, регионални и международни мрежи.

През м. декември 2019г., ФЗНД получи подкрепа от Fondazione Generali The Human Safety Net (наричана по-долу Фондацията на застрахователна компания „Дженерали“) за изпълнение на проекта „Да дадем път на услугите за ранно детско развитие в България“. Тази подкрепа ни дава възможност да развием и разширим социалните услуги за деца и семейства; да създадем основа за развитието на тези услуги с инвестиции от бизнеса в България и региона; и да надградим нашия собствен капацитет за предоставяне на висококачествени услуги на деца и семейства.  Целта на Заданието е да предостави данни на ръководството на ФЗНД и на нейните донори относно ефективността на предоставяните социални услуги. Тези данни ще послужат, също така, за изходна информация при изграждането на система за измерване на социалния ефект от услугите на ФЗНД, която е планирана за следващ период.

  1. Обща цел и специфични задачи:

Оценката ще предостави данни за модела на управление и развитие на социалните услуги на ФЗНД от гледна точка на тяхното значение за потребителите, постигането на резултати, икономичното използване на наличните ресурси и тяхната устойчивост. Оценката ще посочи силните страни и сферите, изискващи по-нататъшно развитие, и на тази основа ще формулира препоръки за осигуряване на високо качество на управлението на услугите за деца и семейства. Данните и препоръките ще допринесат за процеса на учене в организацията, чрез който Фондацията ще усъвършенства своя модел на управление на социални услуги и ще разшири своите възможности за ефективна подкрепа на децата и техните семейства.

Задача 1: Да се направи оценка доколко предоставяните от Фондацията услуги за деца и семейства са полезни за клиентите, постигат набелязаните резултати, използват ефективно наличните ресурси и са устойчиви.

По отношение на полезността на услугите, целта е да се оцени а/ до каква степен изграденият от Фондацията модел за предоставяне на социални услуги отговаря на нуждите и правата на потребителите и б/ до каква степен формите за предоставяне на услуги от Фондацията, са съобразени с обществените потребности.

По отношение на постигането на резултати целта е да се оцени до каква степен социалните услуги, предоставени от Фондацията, постигат своите цели, как моделът на социални услуги допринася за постигането на стратегическите цели на Фондацията и как Фондацията използва партньорствата с различни заинтересовани страни, за да увеличи ефективността на своите услуги.

По отношение на ефективното използване на ресурсите целта е да се оцени доколко организацията съумява да превърне ресурсите си в резултати по икономичен начин.

По отношение на устойчивостта целта е да се оцени възможността за функциониране на услугите при риск от намалено финансиране.

Задача 2: Да се оцени добавената стойност на проекта „Да дадем път на услугите за ранно детско развитие в България“, финансиран от Фондацията на застрахователна компания „Дженерали“, към предоставянето на полезни за потребителите, ефективни и устойчиви социалните услуги.

Задача 3: Да се определят основните насоки за изследване на общественото въздействие на социалните услуги, предоставени от ФЗНД, във връзка с бъдещото разработване на вътрешна система за измерване на социалното въздействие на Фондацията.

3. Очаквани продукти

3. 1 Първоначален доклад

В първоначалния доклад Експертът–оценител трябва да опише подробно дизайна на оценката и да предостави работен план.

3.2 Методология на оценката

Експертът—оценител ще изработи методология на изследването, която трябва да бъде одобрена от ФЗНД. Препоръчително е да се използват различни методи за събиране на данни, които ще допринесат за задълбочено разбиране на услугите, предоставяни от ФЗНД на деца и семейства. Такива са напр., кабинетно проучване на налична документация, интервю с ключови респонденти в София и Пловдив, фокус групи и др.

3.3 Доклад за оценка

Експертът–оценител ще изготви подробен доклад на английски език, съдържащ методологията, находките, заключенията и препоръките. Докладът трябва да съответства на Целите на оценката, разписани в част 2 на това Задание. Докладът трябва да включва конкретни препоръки и стратегии за усъвършенстване на модела на управление и развитие на социалните услуги, предоставяни от ФЗНД.

4. Бюджет

Максималният бюджет за изпълнение на това Задание е 2,500 евро.

5. Как се кандидатства

ФЗНД кани професионалисти – физически и юридически лица, да кандидатстват за изпълнение на настоящото Задание. Кандидатът трябва да има опит в изпълнението на сходни задания в страните-членки на Европейския съюз, през последните 5 години. Кандидатът трябва да притежава следните опит и умения:

  • Най-малко 5-годишен опит в извършването на мониторинг и оценки, съчетан с професионален опит в социалната политика и управлението на социални услуги;
  • Познаване на най-добрите европейски стандарти за управление и развитие на социални и интегрирани услуги, които се предоставят от НПО. Подход за прилагане на тези познания към дейността на ФЗНД.
  • Познаване на европейските политики и добри практики за управление на услуги в социалната сфера.

Ако се интересувате от тази обява, моля изпратете автобиография и описание на подхода за изпълнение на това Задание в рамките на 3 стандартни страници. Документите за кандидатстване се приемат до 10 август 2020 на следния адрес

 

Савелина Русинова,

Ръководител проекти

Фондация „За Нашите Деца“

s.rusinova@detebg.org

 

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.