fbpx

Политика за дарения

 

 

Общи условия за програма за месечни дарения на фондация „За Нашите Деца“, наречена „Ре:Дарител“

1. ДЕФИНИЦИИ
1.1. Фондация „За Нашите Деца“ е българска неправителствена организация, чиято мисия е да предоставя професионални социални услуги за найуязвимите деца в ранна възраст чрез насърчаване на постоянните, сигурни и развиващи семейни отношения, наричана ФОНДАЦИЯТА.
1.2. Програма “Ре:Дарител” е програма за месечни дарения в подкрепа на дейността на фондация „За Нашите Деца“ в градовете София и Пловдив.
1.3. ”Ре:Дарител” е физическо лице, което извършва фиксирани регулярни дарения всеки месец чрез различни механизми за плащания, наричано ДАРИТЕЛ.
1.4. Методи за дарение са начините за извършване на индивидуални месечни дарения, предвидени съгласно настоящите Общи условия.
1.5. Декларация за дарение по ведомост е писмено съгласие, попълнено по образец между ФОНДАЦИЯТА и ДАРИТЕЛЯТ за участие в програма
“Ре:Дарител”.

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Съгласно своя учредителен акт, фондация „За Нашите Деца“ има право да получава средства от физически лица, за да подпомага своята дейност, като за целта създава програма за редовно дарителство, наречена “Ре:Дарител”.
2.2. Чрез своето участие в програма “Ре:Дарител”, Дарителят се съгласява да подкрепя дейността на ФОНДАЦИЯТА, като от своя страна тя изказва своята благодарност за неговата съпричастност.
2.3. Програма “Ре:Дарител” се изпълнява под ръководството на екип
„Корпоративна социална отговорност“ на фондация „За Нашите Деца“

3. МЕТОДИ ЗА ДАРЕНИЕ
3.1. Дарения по ведомост
3.1.1. Дарения по ведомост се извършват като ежемесечно от заплатата на ДАРИТЕЛЯ се отчислява сума, определена от ДАРИТЕЛЯ, която се превежда по банкова сметка на ФОНДАЦИЯТА.
3.1.2. Даренията по ведомост се извършват въз основа на индивидуално
съгласие за дарение, съставено между ДАРИТЕЛЯ и Фондацията съгласно Образец – Приложение 1 „Съгласие за включване в програма „Ре:Дарител“ за редовни месечни дарения през работната заплата“ Образецът е достъпен на сайта на ФОНДАЦИЯТА. След попълване на съгласието, ДАРИТЕЛЯТ предоставя по едно копие от него на Работодателя си и на ФОНДАЦИЯТА.
3.1.3. Работодателят удържа ежемесечно от трудовото възнаграждение на ДАРИТЕЛЯ сумата на индивидуалните дарения, посочена в Декларацията за дарение по ведомост, и ги превежда по банкова сметка на ФОНДАЦИЯТА.
3.2. Автоматични месечни дарения по банков път
3.2.1. Месечните дарения по банков път по програма “Ре:Дарител” се
извършват, като ДАРИТЕЛЯТ подпише Съгласие за директен дебит с
бенефициент Фондация „За Нашите Деца“ в клон на банка, в която
ДАРИТЕЛЯТ има открита банкова сметка и посочи сумата, която желае да дарява всеки месец.
3.2.2. След като активира услугата, ДАРИТЕЛЯТ следва да изпрати копие от подписаният формуляр до фондация „За Нашите Деца“ на адрес: гр. София, ул. Гюешево №21 или сканирано копие по електронна поща charity@detebg.org, на вниманието на лицето за контакт посочено в т.7 от настоящите Общи условия.
3.2.3. При изтичане на срокът на валидност на директния дебит, даренията не се подновяват автоматично. ДАРИТЕЛЯТ може да поднови месечните си дарения чрез повторно посещение на банка и подписване на ново Съгласие за директен дебит.
3.2.4. Сумите на даренията по т. 3 се превеждат на следната дарителска сметки на ФОНДАЦИЯТА:
РАЙФАЙЗЕН БАНК
IBAN: BG 32 RZBB 9155 1060 5337 67
BIC: RZBBBGSF
Плащанията се извършват в български лева (BGN).

3.2.5. ДАРИТЕЛЯТ има право да прекрати месечните си даренията по
програма “Ре:Дарител” по всяко време, чрез посещение в клон на
обслужващата го банка.
3.3. Онлайн дарения и дарения чрез мобилни устройства
3.3.1. Онлайн даренията по Програма “Ре:Дарител” се извършват на
страницата на фондация „За Нашите Деца“ https://www.detebg.org/dari-sega/ чрез уеб базирана платформа за онлайн разплащания на Stripe.
а. След попълване на необходимата информация – две имена, имейл адрес, телефон, желана сума, валута и информация за своята дебитна/кредитна карта, ДАРИТЕЛЯТ е представен с обобщена информация за предстоящата транзакция, както и линкове с настоящите условия, политиката за защита на личните данни и общите условия за ползване на сайта на фондацията. С потвърждаване на транзакцията ДАРИТЕЛЯТ се съгласява с тези условия и потвърждава съгласието си за автоматичното периодично дарение. След потвърждението, до два работни дни, ДАРИТЕЛЯТ, получава по имейл обобщена информацията за уговореното между него и ФОНДАЦИЯТА във връзка с периодичното дарение.
б. Периодичните дарения се обработват от Stripe – технологична компания, която предлага различни финансови решения за онлайн плащания. Данните за своята дебитна или кредитна карта, които дарителя предоставя, са криптирани и 100% защитени от Stripe и до тях нямат достъп представители на ФОНДАЦИЯТА.
в. ДАРИТЕЛЯТ ще бъде уведомен по имейл за всяко предстоящо периодично плащане най-малко 7 дни преди датата на изпълнението им или, в случай че това не е възможно, в друг разумен срок.
г. ДАРИТЕЛЯТ има правото да прекрати своето участие в програмата
“Ре:Дарител” по всяко време, но не по-късно от 5 работни дни преди датата на изпълнението на следващото плащане, като заяви своето желание по имейл до лицето за контакт посочено в т.7 на настоящите условия.
3.3.3. PayPal
а. След попълване на необходимата информация – желана сума в евро,
отметка в полето за месечно периодично плащане, ДАРИТЕЛЯТ е представен с избор да влезе и приключи транзакцията в своя PayPal профил или ако няма такъв – да попълни информация за своята дебитна/кредитна карта. Преди да потвърди, той има възможност да прегледа обобщена информация за предстоящата транзакция. С потвърждаване на транзакцията ДАРИТЕЛЯТ се съгласява с настоящите условия, политиката за защита на личните данни и общите условия за ползване на сайта на фондацията, както и потвърждава съгласието си за автоматичното периодично дарение. След потвърждението, до два работни дни, ДАРИТЕЛЯТ, получава по имейл обобщена информацията за уговореното между него и ФОНДАЦИЯТА във връзка с периодичното дарение.
б. Периодичните дарения се обработват от PayPal. ФОНДАЦИЯТА обработва и не съхранява информация за кредитната карта на ДАРИТЕЛЯ. Тази информация се обработва единствено от PayPal.
в. ДАРИТЕЛЯТ има правото да прекрати своето участие в програмата
“Ре:Дарител” по всяко време, но не по-късно от 5 работни дни преди датата на изпълнението на следващото плащане, като заяви своето желание по имейл до лицето за контакт посочено в т.6 на настоящите условия.

4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВАТА
4.1. Финансирането, предоставено за програма “Ре:Дарител” се използва за изпълнение на мисията и дейността на фондация „За Нашите Деца“.

5. КОМУНИКАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТ
5.1. ДАРИТЕЛЯТ предоставя личните си данни доброволно и разрешава на фондация „За Нашите Деца“ да ги обработва и съхранява във връзка с изпълнението на програма “Ре:Дарител”. При промяна в предоставените данни за кореспонденция и контакт ДАРИТЕЛЯТ ще информира ФОНДАЦИЯТА своевременно.
5.2. Фондация „За Нашите Деца“ се ангажира да изпраща на ДАРИТЕЛЯ информация за своята дейност, за изразходването на дарените средства 2 пъти в годината по ел. поща на адресите, посочени от Дарителя. Актуална информация за дейността на организацията е достъпна на страницата www.detebg.org.
5.3. Фондация „За Нашите Деца“ се ангажира да изпраща на ДАРИТЕЛЯ свидетелство за дарение на база направените през годината дарения до края на месец януари на следващата година.
5.4. ДАРИТЕЛЯТ дава съгласие да получава от фондация „За Нашите Деца“ информация за дейността на организацията по телефон или по ел. поща на адресите, посочени от ДАРИТЕЛЯ.
5.5. Съгласно чл. 22., ал. 1., т. 1., буква о) от Закона за данъците върху
доходите на физическите лица, ДАРИТЕЛЯ има право на данъчно облекчение в размер на до 5% от сумата от годишната данъчна основа, за даренията си към фондация „За Нашите Деца“. За целта, след поискване от негова страна, ФОНДАЦИЯТА издава на ДАРИТЕЛЯ годишно удостоверение (служебна бележка) за извършените от него и приети от ФОНДАЦИЯТА дарения през предходната година по програма “Ре:Дарител”. Удостоверението може да бъде поискано от лицата за контакт, посочени в т. 7. от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

6. КОНТАКТ ЗА ПРОГРАМА „РЕ:ДАРИТЕЛ“
6.1. Контакт за връзка с програма „Ре:Дарител“:
charity@detebg.org
02/980 70 58
6.2. Адрес за кореспонденция: София 1303, ул. Гюешево 21

7. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ И ПРЕKРАТЯВАНЕ НА МЕСЕЧНИ ДАРЕНИЯ ПО ПРОГРАМА “РЕ:ДАРИТЕЛ”
7.1. ДАРИТЕЛЯТ се съгласява да участва в Програма “Ре:Дарител” с месечни дарения за безсрочен период от време или до прекратяване на месечните дарения.
7.2. ДАРИТЕЛЯТ има право да прекрати месечните си дарения по всяко време като информира ФОНДАЦИЯТА по имейл или телефон, посочени в т.6.1
7.3. Ако ДАРИТЕЛЯТ преустанови извършването на индивидуални месечни дарения по Програма “Ре:Дарител”, сумата на вече реализираните дарения не се възстановяват.