fbpx

Изграждане на Комплекси за социално-здравни услуги за деца от 0 до 3 г. и техните семейства (КСЗУДС) в община Пловдив и Столична община

Времетраене: 2014 – 2015 г.

Описание: Фондация „За Нашите Деца” партнира на Столична община и община Пловдив в реализирането на два проекта по процедура “Шанс за щастливо бъдеще”. Проектите бяха част от националния проект „ПОСОКА: Семейство“, чиято цел е за закриването на 8 пилотни Домове за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) в страната в изпълнение на Националната Стратегия Визия за деинституционализация на децата в Република България.

В рамките на проектите бяха създадени два Комплекса за социално-здравни услуги за деца от 0 до 3 г. и техните семейства  – на мястото на ДМСГД „Св. Параскева“ в София и ДМСГД Пловдив. В тях функционираха услугите Семейно-консултативен център; Център за майчино и детско здраве; Център за ранна интервенция и дневна грижа за деца в риск и деца с увреждания; Специализирана резидентна грижа за деца с тежки и множествени увреждания; Център за психично здраве; Център по приемна грижа.

Услугите имаха за цел да „затворят входа“ към институционалната грижа чрез предотвратяване на изоставяне на деца и настаняването им извън семейството; подобряване грижата за деца в риск в техните биологични семейства; повишаване разбирането и уменията на родителите за посрещане нуждите на децата; повишаване на чувствителността на родителите, професионалистите и обществеността към значимостта на ранната детска интервенция за развитието на децата с увреждания и забавяния в развитието.

За съжаление за Комплексите не бе осигурена устойчивост от страна на държавата и те биват закрити след края на проектите.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.