Проект България расте с децата си

Цели:

Подобряване на качеството на услугите и мерките за насърчаване на ранното детско развитие в страната.

Дейности:

❖ Изследване на възможностите за професионално развитие и условията на работа на професионалистите в здравеопазването, образованието и социалните дейности в сферата на ранното детско развитие;

❖ Кампания за повишаване на обществената чувствителност по отношение важността на качествените грижи и обучение в периода на ранното детско развитие.

❖ Застъпническа дейност за промяна на политиките, засягащи работата на професионалистите в периода на ранното детско развитие.

Очаквани резултати:

❖ Повишено обществено разбиране за значимостта на ранното детско развитие и ролята на компетентностите и знанията на професионалистите, работещи с деца и техните семейства.

❖ Стимулиране на обществения диалог за усъвършенстване на политиките за децата в страната, в частта им, която касае развитието на работната сила.

Проектът „България расте с децата си“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 63 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на ЕИП (https://eeagrants.org/). Основната цел на проект „България расте с децата си“ е подобряване на качеството на услугите и мерките за насърчаване на ранното детско развитие в страната.

Допълнителна информация можете да откриете ТУК и ТУК. 

 

Срок: 01.2019-06.2020


Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от фондация „За Нашите Деца“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.