Проект Децата на фокус

Цели

 • Основната цел на Проекта е реформиране на структурата и организацията на съдебната система в сферата на семейното правосъдие посредством разработването на процедура по семейна медиация с фокус най-добрия интерес на детето.
 • За постигане на основната цел са дефинирани следните под цели:
 • извършването на задълбочен анализ на родителските спорове във връзка с родителските права, отглеждането на децата, издръжката и др.;
 • анализ на добрите световни практики в сферата на семейните спорове, касаещи деца, и изготвяне на предложение за тяхното имплементиране като част от съдебната реформа;
 • увеличаване познанието по медиация и практическите умения за постигане на решения с оглед най-добрия интерес на детето, както на широката общественост, така и участниците в съдебната власт;
 • разтоварване на съдебната система от съдебни спорове, свързани с начина на упражняване на родителски права;
 • обучение на медиатори, съдии и адвокати относно спецификите на работа с деца в конфликт на родителски спор;
 • налагането на една нова структура, разчитаща на овластяването на гражданите и стимулирането им към реферирането на спорове, свързани с деца, приоритетно към медиация.

 

 Дейности

За постигане на поставените цели са предвидени следните дейности:

 • Анализ на проблемите в съдебното решаване на родителски спорове и наличните добри практики;
 • Разработване на единна методология за начина на обследване и оценка на най-добрия интерес на децата;
 • Разработване на система за обучение/информационни сесии на родителите относно ефекта, който едно силно състезателно съдебно производство има върху децата
 • Обучение на съдии, медиатори и адвокати относно спецификите на работа с деца и представяне на модела
 • Пилотиране на разработените информационните сесии по в Софийски районен съд и анализ на събраната от това информация.

 

Очаквани резултати

 • промяна на организацията на начина на провеждане на делата за упражняване на родителски права;
 • увеличаване процента на извънсъдебни споразумения, представляващо форма на граждански контрол върху функционирането на съдебната система;
 • разтоварване на съдебния апарат от едни от най-емоционално заредените й и социално/обществено отговорни дела при повишена ефективност на институциите на съдебната власт.

Проекта ще се осъществява от екип доказани професионалисти от професионални и неправителствени организации, работещи в сферата на медиацията и детското правосъдие, както и родителски асоциации, под ръководството на Професионалната асоциация на медиаторите в България. Партньори на проекта са Национална мрежа за децата, Фондация „За нашите деца“, Асоциация „Родители“ и Институтът по социални дейности и практики.

Къде се изпълнявa: град София

Срок: декември 2018 – юни 2020 г.

Финансираща страна: Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.