Проект Инициатива за развитие и социално включване – за нашите деца

С финансиране от Европейски съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейски социален фонд, в размер на 199 994,17 лв., фондация „За Нашите Деца“ изпълнява проект „Инициатива за развитие и социално включване – за нашите деца“ на територията на 8 общини в област Пловдив.

Цели:

Основната цел на проекта е да се подобри системата от услуги за активно социално включване на деца в риск и техните семейства, чрез разкриване на интегрирани и координирани междусекторни услуги.

Дейности:

❖ Провеждане на публични събития и дейности за информиране на заинтересованите страни за възможностите за активно социално включване на деца в риск и техните семейства;

❖ Разкриване на програма „Индивидуална оценка и насочване към социални интегрирани услуги“;

❖ Разкриване на програма „Консултативна и терапевтична подкрепа“ за деца;

❖ Разкриване на програма „Подкрепа за развитие и социализация“ за деца.

Очаквани резултати:

❖ Ангажиран широк кръг от заинтересовани страни в активна позиция при намирането на най-подходящите механизми за взаимодействие и осигуряване на комплексна и координирана подкрепа към уязвимите семейства в общността;

❖ Създадена система за координация между доставчици на услуги и държавни институции, както и разкрита комплексна програма за информиране, индивидуална оценка и насочване на семействата към ползване на подкрепящи услуги спрямо идентифицираните нужди на децата от целевата група;

❖ Разкрити комплексни услуги за подпомагане на ранното детско развитие и директна подкрепа към деца с трудности в развитието или увреждания и техните семейства;

❖ Разкрити услуги за подпомагане на индивидуалното учене и социална интеграция на деца от целевата група, както и оказано съдействие на местни структури за създаване на програми за развитие и социализация.

Къде се изпълнява: Общините Пловдив, Марица, Садово, Куклен, Родопи, Перущица, Стамболийски и гр. Асеновград

Финансираща страна: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Срок: 15.09.2019 – 31.12.2020

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.