fbpx

Проект „Подкрепа за пълноценно развитие и социално включване на деца в неравностойно положение”

Финансиране от ЕС: 390 074.50лв. 

Продължителност на проекта: 29.04.2024 г. – 31.12.2026 г. 

 

Проектът се финансира от Програма „Развитие на човешките ресурси“ и е насочен към деца в неравностойно положение, които поради бедност, увреждане или несигурна семейна среда, имат нужда от подкрепа, за да развият пълния си потенциал. 

Общата цел на проекта е да подобри благосъстоянието на 450 деца в неравностойно положение от 8 общини в Област Пловдив, чрез противодействие на факторите за тяхното социално изключване. Конкретните цели са: 

  • да подкрепи бъдещи и настоящи родители за полагане на подходящи грижи за детето и да повиши здравната култура на деца и родители, особено в маргинализирани ромски общности; 
  • да подкрепи цялостното развитие на деца в ранна възраст чрез социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства; 

Комплексните грижи за детето и създаването на сигурна и подкрепяща семейна среда, са ключови за периода на ранното детство, когато са поставят основите на здравето, ученето и личностното развитие. Подходът на фондация „За Нашите Деца“ към ранното детско развитие е холистичен, осигуряващ подкрепа за физическото, познавателното, социалното и емоционалното развитие на детето чрез съгласувани усилия на родителите и специалистите, които полагат грижи и обучават децата в ранна възраст. 

Целите на проекта ще бъдат постигнати със следните дейности: 

  • Общностна работа и консултиране на бременни жени, майки на деца в ранна възраст, и подрастващи за превенция на здравни рискове и профилактика; 
  • Индивидуално консултиране, терапевтична работа и групови дейности, насърчаващи детското развитие; консултиране на семейства и формиране на родителски умения; 
  • Обучения за надграждане на компетентностите на специалисти от различни сектори, работещи с деца в ранна възраст. 

Резултатът от тези дейности е равен достъп до качествени социални и здравни услуги за 450 деца в неравностойно положение. 

 

 

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.