Засилване на застъпничеството за ранна детска интервенция чрез постигане на споделена визия за РДИ между заинтересованите страни и разработване на Стандарт за услуги за ранна детска интервенция

Цели 

Разработване на стандарт за услуги за РДИ 

Дейности 

  • Създаване на работна група за разписване на станадарта; 
  • Консултации със заинтересованите страни 
  • Застъпнически дейности за приемане/прилагане на стандарта за РДИ в допълнителните разпоредби към Закона за социалните услуги; 

 

Очаквани резултати 

  • Разписан стандарт за услуги за РДИ; 
  • Становище/позиция по РДИ. 

 

Къде се изпълнява: град София 

Срок: юли 2020 – декември 2020 г. 

Финансираща страна: УНИЦЕФ