fbpx

Какво е приемна грижа?

Приемната грижа е да се грижиш в своя дом за дете, което не може да бъде с родното си семейство. В България практиката е, когато родителите не могат по дадена причина да се грижат за детето си, то да бъде изпратено в резидентна или алтернативна грижа. Приемната грижа е възможност детето да не попадне в резидентна грижа, а да отиде в семейство, което ще се грижи за него с цялата си любов и подкрепа в семейна среда.

Приемните родители осигуряват сигурна, безопасна и стабилна среда за децата като подкрепят детето, а често и родното му семейство в посока те отново да са заедно. В момента търсим приемни семейства за София град и София област, желаещи да полагат грижи за деца на възраст от 0 до 3 г., както и за деца с трудности в развитието.

Кои са децата, които имат нужда от приемни родители?

Децата, останали без родителска грижа, са тези, които се нуждаят от приемни родители. Възможна причина е биологичните родители да са изправени пред сериозни трудности като безработица, бедност, сериозно заболяване или криза в семейните отношения. В такъв момент, когато има риск за отглеждането на детето, е в негов интерес то да отиде в приемно семейство, докато проблемът в родното бъде разрешен и се върне обратно при тях. 

Такива са децата, изведени по спешност от семействата си; новородените, чиито майки не могат да се грижат за тях, както и тийнейджъри, прекарали живота си в резидентна или алтернативна грижа, при които няма възможност да бъдат осиновени или върнати при родното семейство.  

Често децата в резидентна или алтернативна грижа имат живи родители, които не са се отказали от тях. В тези случаи те не могат да бъдат осиновени и са обречени да прекарат живота си в институция. Тогава най-добрата алтернатива за тях е да живеят в приемно семейство, което не получава пълни родителски права, но може да им осигури истински дом и подкрепа.

Центърът по приемна грижа на фондация „За Нашите Деца“ е специализиран в приемна грижа за деца от 0 до 7 години.

Кой може да бъде приемен родител?

За да бъдете приемен родител, е необходимо:

✓ да сте сигурни в решението си;
✓ семейството и роднините ви да приемат идеята да станете приемен родител;
✓ да покажете, че имате желание да се грижите за деца и да се включите в обучение по приемна грижа;
✓ да имате достатъчно пространство в дома си и време, за да се грижите и общувате с детето;
✓ да проявявате разбиране към нуждите на настаненото дете;
✓ да сте готови да работите в партньорство със социалните работници;
✓ да не сте осъждани, да не сте в лошо здравословно състояние или да имате проблеми с алкохол и наркотици.

Видове приемно настаняване

🏠 Спешно – В случаите когато дете трябва да бъде изведено по спешност от семейството му, в следствие на кризисна или рискова ситуация за него, застрашаваща живота и здравето му.

🏠 Краткосрочно – Да се грижиш за дете, докато трудностите в семейството му бъдат решени и то може да се върне отново при биологичните си родители или да бъде осиновено. Краткосрочно настаняване се предприема за срок от 1 година с цел подкрепа на родното семейство и връщане на детето в него. При краткосрочното настаняване между детето и неговото биологично семейство се осъществяват редовни контакти, ако това е в негов интерес.

🏠 Дългосрочно – Дългосрочно настаняване се предприема за срок над една година за деца, чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права, с ограничени права, за деца, чиито родители без основателна причина трайно не полагат грижи за тях или се намират в трайна невъзможност да ги отглеждат и не е възможно връщане в родното семейство, както и осиновяването им.

🏠 Заместваща приемна грижа – Заместваща приемна грижа се предоставя на дете за кратък период от време или периодично, с цел подкрепа на полагащите грижи за детето или подкрепа на детето.

🏠 Приемната грижа може да бъде доброволна – семействата полагат грижи за децата безвъзмездно, като получават само месечни средства за отглеждането и възпитаването им, и професионална – хора, които приемат грижата за децата като свое професионално призвание, в което могат да се развиват. При професионалната приемна грижа, приемният родител получава заплата и издръжка за детето.

Каква е подкрепата за приемни родители?

Приемните семейства към фондация „За Нашите Деца“ получават:

✓ подкрепа по време на целия процес на информиране и консултиране, проучване, обучение, оценка и одобрение за приемен родител;
✓ съдействие и подкрепа по време на напасващи срещи, при настаняване и в последващия процес на адаптация и отглеждане в приемна грижа;
✓ въвеждащо и надграждащо обучение, както и консултиране, подкрепа и супервизия (индивидуална и групова);

✓ материална подкрепа за подготовка на пространството в дома за прием на дете;
✓ месечно възнаграждение възлизащо на 150% от минималната работна заплата и допълнителна издръжка, в зависимост от броя и възрастта на настанените деца*;
еднократа финансова помощ при настаняване и допълнителна ежемесечна материална и финансова подкрепа;

✓ услуги, подпомагащи пълноценнто детско развитие чрез специалистите на фондацията.
* За 1 настанено дете – 1399,50 лв., за 2 деца – 1492,80 лв., а за 3 или повече – 1586,10 лв. (към 02.2024 г.); допълнителна издръжка от 578,60 лв. (за деца до 3 години), 526,00 лв. (за деца от 3 до 14 години) и 578,60 лв. (за деца от 14 до навършване на пълнолетие, а ако детето учи – до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст). Финансирането се предоставя по проект „Повишаване на капацитета на служителите на Агенция за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ BG05SFPR002-2.006 по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., изпълняван от Столична община и Агенция за социално подпомагане.

 

Стъпки по пътя към приемното родителство

Какво е необходимо да знаете за процеса на селекция и подбор на приемни семейства.

Информационна среща
Домашно посещение
Подаване на заявление
Обучение на кадидатите за приемни родители
Оценяване на кадидатите
Одобрение на кандидатите
Опознаване и напасване
Настаняване

Информационна среща

Всичко започва с информационната среща. На нея кандидатите за приемни родители се запознават с това какво е приемна грижа и какви са изискванията, за да станеш приемен родител. Тя не ангажира с нищо бъдещия приемен родител. Той може да получи информация, която му е необходима, за да прецени иска ли да продължи напред в процеса.

В края на срещата кандидатите получават въпросник, който трябва да бъде попълнен от всички членове на домакинството, и както ние в организацията казваме: „Трябва да се вземе под внимание дори мнението на домашните любимци“.

При интерес можете да се обърнете към Диана Минчева, Ръководител направление „Ранно детско развитие и алтернативна грижа“ на фондация „За Нашите Деца“ – тел. 0889 508 587, d.mincheva@detebg.org

Домашно посещение

Социален работник от Центъра по приемна грижа осъществява домашно посещение, с което се преценяват жилищните условия на кандидатите дали и доколко са подходящи за отглеждане на дете.

При положителна преценка от страна на социалния работник се предоставя на кандидатите списък с необходимата документация, с която се стартира процедурата по кандидатстване за приемна грижа.

Подаване на заявление

Кандидатите за приемни родители подготвят набор от документи, които са необходими за кандидатстването им за приемна грижа. Попълненото по образец заявление и останалите документи се подават във фондация „За Нашите Деца“, след което водещият им социален работник ги депозира в Столична община. За кандидатите от София област документите се подават в съответната община и с направление от отдел „Закрила на детето“ по местоживеене се насочват за оценка, обучение и проучване към Центъра по приемна грижа към фондацията.

Обучение на кадидатите за приемни родители

Базово обучение при кандидатстване: 4 сесии по 3 часа по утвърдена програма.

Допълнителни надграждащи обучения за утвърдени приемни семейства: 3 обучения по 8 часа по утвърдена програма.

Оценяване на кадидатите

4 месеца + 2 месеца удължаване по обективни причини, касаещи кандидатите

След подаването на заявление започва и самото оценяване на кандидатите за приемни родители.

✓ Провеждат се минимум 4 срещи с кандидатите и останалите членове на домакинството;
✓ Провеждат се индивидуални срещи с всеки един от кандидатите, на които се обсъждат въпроси, които се отнасят до тяхното детство, образование, работа, семейство, близки и приятели;
✓ Провеждат се срещи с децата в домакинството;
✓ В случаите, когато за приемното дете ще се полагат грижи не само от приемните родители, но и от човек извън домакинството, се провеждат срещи и с него;
✓ Провеждат се 2 посещения в дома на кандидатите.

След направените индивидуални и семейни срещи и след приключването на обучението и оценяването за кандидати за приемни родители, социалният работник на семейството изготвя доклад за кандидатите за приемни родители, с който те се запознават и подписват. Докладът се внася в Комисия по приемна грижа към Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – София-град или Комисия по приемна грижа към Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – София-област .

Одобрение на кандидатите

След това  Комисия по приемна грижа към Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – София-град или Комисия по приемна грижа към Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – София-област заседават и разглеждат кандидатурата на съответните кандидати и взимат решение за отказ или утвърждаването им като приемно семейство. Комисията е съставена от различни специалисти с познание в сферата на детското благосъстояние – педиатри, психолози, социални работници, експерти по приемна грижа и приемно семейство.

Комисията се запознава с доклада от оценяването, изслушва социалния работник на семейството и кани самите кандидати за приемни родители.

Какви са възможните решения и изходи от Заседанията за одобрение на кандидат-приемни семейства?
✓ Комисията взема решение за одобрение на съответната кандидатура, предоставя го на вниманието на директора на Регионалната дирекция „Социално подпомагане“, който издава заповед за вписване на кандидатите за приемно семейство в регистъра на одобрени приемни родители;
✓ Комисията установява, че се нуждае от допълнителна информация по дадена кандидатура и изисква допълнителна оценка от социалния работник;
✓ Комисията взема решение за отказ на съответната кандидатура, запознава директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – София с него и той със заповед отказва вписването на кандидатите за приемно семейство в регистър на одобрени приемни родители.

Опознаване и напасване

След като кандидатите за приемно семейство са одобрени, започва да се търси дете, за което то е подходящо. При констатирана нужда на дете от приемна грижа се договаря със съответното приемно семейство времето и датата на настаняването.

Ако семейството изрази желание да полага грижи за детето, при планирано настаняване се започва подготовка. Планира се колко пъти приемното семейство ще се срещне с детето преди то да заживее с тях; колко пъти детето ще гостува в техния дом, за да опознае средата и хората, с които ще живее.

Целта на този процес на напасване е по-плавното преместване на детето в дома на приемните родители. Тук е моментът приемните родители да разкажат на детето за семейството си, за децата си (ако има такива), да покажат тяхна снимка и снимка на жилището си. Така детето ще знае на какво място отива.

При спешно настаняване няма процес на напасване, защото то е свързано с бързо реагиране и със спешно предприемане на мерки.

Настаняване

След като детето заживее при приемните родители, социалните работници на фондация „За Нашите Деца“ продължават да им помагат и винаги са на разположение, когато имат нужда от професионална консултация, когато не знаят как да реагират в една или друга кризисна ситуация.

  Форма за кандидатстване

  Щастливите истории на тези, на които помогнахме

  Финанси и счетоводство: През призмата на възможното

  „Трудна година, но с голямо увеличение както на приходната част, така и на инвестициите в пряка подкрепа към деца и семейства“, започваме с обобщение разговора с Алена Николова, финансов мениджър...

  Научи повече

  Човешки ресурси: Предай нататък знанието

  „За нас е важно да инвестираме в развитието на специалистите, така че: 1) да се чувстват емоционално и професионално подготвени; 2) да развиват допълнителни качества и умения, които са личностни,...

  Научи повече

  Лилия Караманчева-Добрева, генерален мениджър Queisser Pharma България: Партньорството с фондация „За Нашите Деца“ ни дава възможност да направим доброто, което зависи от нас

  Днес Ви срещаме с Лилия Караманчева-Добрева, генерален мениджър Queisser Pharma България и дългогодишен партньор на фондация „За Нашите Деца“. „По образование съм магистър по фармация и здравна психология, а по...

  Научи повече

  Комуникации и развитие на партньорства: Синергия и включване

  „Организацията е вече на повече от 30 години, но истината е, че все още се срещаме с хора, които не познават проблемите на децата и семействата. А не познавайки ги,...

  Научи повече

  Застъпничество: Майсторски подход за промяна на системата

  Как подкрепата за едно дете в нужда може да прерасне в подкрепа за всяко дете в България? Отговорът е: чрез промяна на средата и на системите, които оказват влияние върху...

  Научи повече

  Новият свят на Луиза и как тя се адаптира в него

  Светът на Луиза се състои най-вече от четирима човека – мама, тате и двамата ѝ по-големи братя. В този свой свят тя е спокойна и расте щастлива. С братята ѝ...

  Научи повече

  Холистична подкрепа за ранно детско развитие: Мащабиране на дейностите в малки населени места

  Работейки дълги години на терен, експертите от фондация „За Нашите Деца“ забелязват, че много родители пътуват от различни населени места с децата си, само и само да посещават специализираните услуги...

  Научи повече

  Мисия Украйна: От спешен отговор към интеграционна програма

  В ранните часове на 24 февруари 2022 г. светът се променя. И ако за много от нас нападението над Украйна е част от информационния поток, за милиони украинци това е...

  Научи повече

  Пловдив: Дългият път към устойчивите партньорства

  В навечерието на 15-ата годишнина от създаването на Центъра за обществена подкрепа в гр. Пловдив, Стела Александрова обръща поглед назад към трудния път, който са изминали, удовлетворяващите резултати, които имат...

  Научи повече