fbpx

Защо трябва да има приемни родители?

В България над 800 деца растат в социални домове. Всяка година се изоставят малко над 1000 деца, повече от 400 от които още в родилно отделение. Две са основните причини за това: липсата на подкрепа и бедността.

В нашата държава от много години се поддържа вярването, че мястото на бебе с увреждане е в социален дом, както и че държавата е добра майка. Ние, специалистите на фондация „За Нашите Деца“, отлично знаем, че не е така. Затова от 1997 г. до момента ние не спираме да търсим приемни родители и хора, които да се грижат за най-уязвимите деца.

Какво е приемна грижа?

Приемната грижа е да се грижиш в своя дом за дете, което не може да бъде с родното си семейство. Много често родителите са изправени пред сериозни трудности като безработица, бедност, сериозно заболяване, криза в семейните отношения. В такъв момент, когато има риск за отглеждането на детето, е по-добре то да отиде в приемно семейство, докато проблемът на неговото родно бъде разрешен и то се върне при него.

В България практиката е, когато родителите не могат по дадена причина да се грижат за детето си, то веднага да бъде изпратено в социален дом, където няма как да получи качествена грижа, внимание и обич, от се нуждае, за да расте уверено и спокойно.

Приемната грижа е възможност детето да не попадне в институция, а да отиде в семейството на други хора, които са подготвени и ще се грижат за него с цялата си любов и подкрепа. Приемните родители осигуряват сигурна, безопасна и стабилна среда за децата и в повечето случаи подкрепят детето и родното му семейство и работят в посока те да живеят отново заедно.

Много често децата от домовете имат свои живи родители, които не са се отказали от тях. В тези случаи децата не могат да бъдат осиновени и са обречени да прекарат живота си в институция. Тогава най-добре за тях е да живеят в приемно семейство, което не получава пълни родителски права, но може да осигури истински дом и подкрепа за тези деца.

Кои са децата, които имат нужда от приемни родители?

Това може да бъде дете, настанено в институция, или такова, за което не е подходящо да остане с родителите си за известен период от време. Може да бъде новородено, чиято майка не може да се грижи за него, както и тийнейджър, прекарал живота си в социален дом, за когото няма възможност да бъде осиновен или върнат при родното му семейство. Възрастта на децата, които могат да бъдат настанени в приемно семейство, е от 0 до 18 години или до 20 години, ако учи.

Видове приемно настаняване

Спешно – В случаите когато дете трябва да бъде изведено по спешност от семейството му. Тогава детето остава в приемното семейство за кратък период, който е необходим, за да се вземе решение за бъдещето му.

Краткосрочно – Да се грижиш за дете, докато трудностите в семейството му бъдат решени и то може да се върне отново при родните си родители или да бъде осиновено. Краткосрочно настаняване се предприема за срок от 1 година с цел подкрепа на родното семейство и връщане на детето в него. При краткосрочното настаняване между детето и неговото биологично семейство се осъществяват редовни контакти, ако това е в негов интерес.

Дългосрочно – Дългосрочно настаняване се предприема за срок над една година за деца, чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права, с ограничени права, за деца, чиито родители без основателна причина трайно не полагат грижи за тях или се намират в трайна невъзможност да ги отглеждат и не е възможно връщане в родното семейство, както и осиновяването им.

Заместваща приемна грижа –Заместваща приемна грижа се предоставя на дете за кратък период от време или периодично, с цел подкрепа на полагащите грижи за детето или подкрепа на детето.

Приемната грижа може да бъде доброволна – семействата полагат грижи за децата безвъзмездно, като получават само месечни средства за отглеждането и възпитаването им, и професионална – хора, които приемат грижата за децата като свое професионално призвание, в което могат да се развиват. При професионалната приемна грижа, приемният родител получава заплата и издръжка за детето.

Кой може да бъде приемен родител?

За да бъдете приемен родител е необходимо:

✓ да сте сигурни в решението си;

✓ семейството и роднините ви да приемат идеята да станете приемен родител;

✓ да покажете, че имате желание да се грижите за деца и да се включите в обучение по приемна грижа;

✓ да имате достатъчно пространство в дома си и време, за да се грижите и общувате с детето;

✓ да проявявате разбиране към нуждите на настаненото дете;

✓ да сте готови да работите в партньорство със социалните работници;

✓ да не сте осъждани, да не сте в лошо здравословно състояние или да имате проблеми с алкохол и наркотици;

✓ да сте готови да работите в партньорство със социалните работници;

✓ да не сте осъждани, да не сте в лошо здравословно състояние или да имате проблеми с алкохол и наркотици;

Стъпки по пътя към приемното родителство

Какво е необходимо да знаете за процеса на селекция и подбор на приемни семейства.

Информационна среща
Подаване на заявление
Обучение на кадидатите за приемни родители
Оценяване на кадидатите
Одобрение на кандидатите
Опознаване и напасване
Настаняване

Информационна среща

Всичко започва с информационната среща. На нея кандидатите за приемни родители се запознават с това какво е приемна грижа и какви са изискванията, за да станеш приемен родител. Тя не ангажира с нищо бъдещия приемен родител. Той може да получи информация, която му е необходима, за да прецени иска ли да продължи напред в процеса.

В края на срещата кандидатите получават въпросник, който трябва да бъде попълнен от всички членове на домакинството и както ние в организацията казваме: „Трябва да се вземе под внимание дори мнението на домашните любимци“.

Обадете се на 0889 508 587, за да си насрочите среща.

Подаване на заявление

Кандидатите за приемни родители подават заявление по настоящ адрес.

Обучение на кадидатите за приемни родители

Базово – 4 сесии по 3 часа по утвърдена програма

Допълнителна квалификация – 8 сесии по 3 часа по утвърдена програма

Оценяване на кадидатите

 4 месеца + 2 месеца удължаване по обективни причини, касаещи кандидатите

 

След подаването на заявление започва и самото оценяване на кандидатите за приемни родители.

✓ Провеждат се минимум 4 срещи с кандидатите и останалите членове на домакинството;

✓ Провеждат се индивидуални срещи с всеки един от кандидатите, на които се обсъждат въпроси, които се отнасят до тяхното детство, образование, работа, семейство, близки и приятели;

✓ Провеждат се срещи с децата в домакинството;

✓ В случаите, когато за приемното дете ще се полагат грижи не само от приемниците, но и от човек извън домакинството, се провеждат срещи и с него;

✓ 2 посещения в дома на кандидатите.

 

След направените индивидуални и семейни срещи и след приключването на обучението и оценяването за кандидати за приемни родители, социалният работник на семейството изготвя доклад за кандидатите за приемни родители, с който те се запознават и при тяхно одобрение – подписват. Докладът се внася в Комисия по приемна грижа към Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – София.

Одобрение на кандидатите

След това се свиква Комисия по приемна грижа към Регионална дирекция „ Социално подпомагане“ – София за одобрение на кандидатите. Комисията е съставена от различни специалисти с познание в сферата на детското благосъстояние – педиатри, психолози, юристи, социални работници, експерти по приемна грижа и приемно семейство.

Комисията се запознава с доклада от оценяването, изслушва социалния работник на семейството и кани самите кандидати за приемни родители.

 

Какви са възможните решения и изходи от Заседанията за одобрение на кандидат-приемни семейства?

✓ Комисията взема решение за одобрение на съответната кандидатура, предоставя го на вниманието на директора на Регионалната дирекция „Социално подпомагане“, който издава заповед за вписване на кандидатите за приемно семейство в регистъра на одобрени приемни родители;

✓ Комисията установява, че се нуждае от допълнителна информация по дадена кандидатура и изисква допълнителна оценка от социалния работник;

✓ Комисията взема решение за отказ на съответната кандидатура, запознава директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – София с него и той със заповед отказва вписването на кандидатите за приемно семейство в регистър на одобрени приемни родители.

Опознаване и напасване

След като кандидатите за приемно семейство са одобрени, започва да се търси за кое конкретно дете то е подходящо. Когато се определи дете, което има нужда от приемна грижа, историята му се разказва на приемните родители. На приемното семейство се предоставя възможност да пита за всичко, което го интересува относно детето, след което му се дава време да помисли и да даде своето съгласие или отказ да се грижи за конкретното дете.

Ако семейството изрази желание да полага грижи за детето, започва подготовката за настаняването му. Планира се колко пъти приемното семейство ще се срещне с детето преди то да заживее с тях; колко пъти детето ще гостува в техния дом, за да опознае средата и хората, с които ще живее.

Целта на този процес на напасване е по-плавното преместване на детето в дома на приемните родители. Тук е моментът приемните родители да разкажат на детето за семейството си, за децата си /ако има такива/, да покажат тяхна снимка и снимка на жилището си. Така детето ще знае на какво място отива.

При спешно настаняване няма процес на напасване, защото то е свързано с бързо реагиране и със спешно предприемане на мерки.

Настаняване

След процеса на опознаване се преминава към настаняване на детето в дома на приемните родители. Първият ден обикновено е изпълнен с очакване и известна доза притеснение, но благодарение на опознавателните срещи, приемните родители и дете се познават и са подготвени за този момент. След като детето заживее при приемните родители, социалните работници на фондация „За Нашите Деца“ продължават да им помагат и винаги са на разположение, когато имат нужда от професионална консултация, когато не знаят как да реагират в една или друга кризисна ситуация.

  Форма за кандидатстване

  Щастливите истории на тези, на които помогнахме

  На дъното в мрака единствената светлина винаги са децата

  Ние от Фондация „За нашите деца“ продължаваме да подкрепяме Поля и вярваме, че за цялото семейство щастието тепърва предстои. Най-важното е, че и Поля вярва в това.  

  Научи повече

  С подходяща подкрепа и висока скорост в 3 клас

  Михаела и Калоян - отбор на победители.

  Научи повече

  Курсa за кандидат-oсиновители завърши с нагласа за нещо значимо и много съкровено

  Научи повече

  Големите очаквания

  Научи повече

  Вая и Надежда – любов от пръв поглед

  Такива истории ни се иска да ви разказваме по-често – щастливи, вълнуващи, пълни с любов и грижа.

  Научи повече

  Уроците, които получихме, докато учихме малката Петя да се движи.

  Научи повече

  Борбата за Калина и изгубеното й детство

  Калина е осиновена от семейство Радина и Иван Данаилови, когато е на 4 годинки. Това е нейната история.

  Научи повече

  Лято в Детска къща

  Нека да е лято, само да е лято!  
  Тази песен звучи цяло лято в Детската ни къща, но със своя детски аранжимент и текст, който децата сами измислят всеки ден.  

  Научи повече

  Първи стъпки в детската градина – мечтана и чакана

  Или как малките всекидневни неща, наистина променят света на едно дете.

  Научи повече