Асистент към стратегическия мениджмънт

юли 08 2021

Фондация „За Нашите Деца“ вече 29 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции. Да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България.
Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства.

За Комплекса за ранно детско развитие и търсим да назначим специалисти, които да ни помогнат да изпълним нашите цели и да подкрепим децата, с които ще работим.

Ако искате да станете част от нашият екип, може да кандидатствате за позиция:

Асистент към стратегическия мениджмънт на фондация „За Нашите Деца“

Ролята на позицията е да съдейства за ефективната работа на Изпълнителния директор и ефективната координация на стратегическите мениджъри с цел постигане на целите на организацията. Позицията координира служебните задължения, създава и контролира спазването на графиците и срещите на ИД. Проследява работата и напредъка по определени цели и на определени екипи, справя се със задачи които са му делегирани от ИД.

Основни отговорности към ИД:

• Координира работните срещи и приема телефонни обаждания, изпраща имейли и писма от името на ИД, приема посетители и при участие, обобщава необходимата информация от работните срещи на ИД.
• Управлява календара на ИД. Организира срещи, осигурява ги логистично с всичко необходимо за продуктивното им протичане. Осигурява необходимата координация между участниците като подготовка, цел на срещата и очакван резултат. Води необходимите записи и протоколи от срещите, проследява напредъка по решенията.
• Пише изявления, координационни съобщения и създава презентации от името на ИД. Разяснява по възникнали въпроси на служители и външни публики.
• Осъществява връзки с външни заинтересовани страни от името на ИД
• Поддържа файловата система на ИД, осигурява пълнота, прегледност и достъпност на цялата информация свързана с управлението на фондацията.
• Организира пътувания на ИД. Прави план за пътуването, резервации, подготвя необходимите документи за пътуването, планира и отчите разходи. Осигурява необходимата координация с участниците спрямо плана и целите на пътуването.
• Планира събития. Координира създаването на концепция, план за събитието, разходи и отчитане като се координира с останалите членове на СМЕ и мениджъри на функционални единици.
• Подготвя регулярни отчети както и адхок справки и анализи, поискани от ИД и органите за управление.
• Отчита финансови разходи, обработва първични счетоводни документи свързани с пътувания, събития и работни срещи на ИД.
• Провежда изследвания и изготвя доклади, които влияят на организационните политики.

Изисквания към кандидатите:

• Висше образование , област на висше образование – Социални, стопански и правни науки/Хуманитарни науки.
• Минимален професионален опит – 3 г.
• Отличен английски език – писмено и говоримо
• Отлични дигитални умения. Способен да работи и използва в пълен обем всички инструменти и платформи използвани фондацията.
• Отлични административни умения за администриране, картотекиране и работа с офис техника

Необходими компетенции:

• Асертивна личност притежаваща критично и аналитично мислене.
• Развити комуникационни умения писмени и устни. Демонстрира убеждаваща и харизматична комуникация. Притежава умения за бързо събиране и обощаване на информация релевантна за решаване на проблеми и обсъждания на определени теми. Показва перфектна делова комуникация, познава бизнес етикета както и протокола при срещи с различни външни заинтересовани страни.
• Умения за ефективно управление на времето. Умее да приоритизира поредността, необходимото време за целта и бързата реорганизация при необходимост.
• Умее да изпълнява различни задачи едновременно, да осигурява оптималното протичане на графика на ИД за осигуряване на висока ефективност.
• Висока работна етика и морални устои. Работи коректно с чувствителна информация, насочва я към служители и външни заинтересовани страни спрямо ролята и задачата. Запазва конфиденциалност по отношение на лични данни. Познава политиките на фондацията и ги прилага коректно.

Ние предлагаме:

• Работа в организация с кауза, със силно мотивиран и сплотен екип;
• Коректни трудово-правни взаимоотношения;
• Дългосрочни и развиващи ангажименти;
• Професионално развитие съобразено с Вашите интереси и силни страни;
• Програма „Грижа за хората“, част от която, са:
o Допълнителни дни платен годишен отпуск, над установения минимум по КТ
o Мултиспорт карта
o Програма за новодошли бебета
o Гъвкаво работно време и възможност за Home Office и други привилегии.

Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората…
Ако искате да сте част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства…
Ако сте учещ се човек, за когото професионалното развитие и израстване е важно…

Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография.
Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси моля не се колебайте да се свържете с Елиана Видинова, Специалист „Човешки ресурси“ на тел. 0889 752 566.

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

    Форма за кандидатстване