Логопед – гр. Пловдив

юли 25 2022

Фондация „За Нашите Деца” вече 30 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация, която обединява мечтатели и визионери, за които работата е призвание и носи удовлетворението от това да знаем, че заедно променяме към по-добро светът на хиляди деца.

За екипа ни в гр. Пловдив търсим ЛОГОПЕД, който споделя нашите ценности и ще работи всеотдайно за кузата на фондацията.

Основна цел на длъжността:

Извършва консултиране на специалистите и семействата относно детското развитие, ролята на играта и подходящите занимания за напредъка на децата. Прави обследване на деца в ранна детска възраст и работи пряко с децата, като предоставя и услуги на терен при необходимост.

Отговорности:

1. Предоставя консултации за родители.
2. Извършва логопедична оценка и терапия за деца с проблеми в говорното развитие, за които е идентифицирана такава потребност.
3. Съставя план за индивидуална работа с деца в ранна възраст.
4. При необходимост предоставя договорените услуги мобилно в болнична или семейна среда.
5. Извършва логопедични консултации на бебета и деца в ранна възраст.
6. Извършва други подкрепящи дейности за стимулиране развитието на децата, като използва подходящи методи и техники.
7. Консултира специалистите или родителите относно спецификата на подходящите занимания и напредъка на децата.
8. Планира дейности и работи за компенсиране на трудностите на децата по индивидуално изготвена програма.
9. Насърчава и развива семейно-ориентираната грижа към децата.
10. Работи съвместно с мултидисциплинарен екип и участва в общи екипни срещи при планиране и извършване на подкрепата към детето и семейството.
Организационна култура
11. Да бъде лоялен към организацията и да работи за нейното благополучие.
12. Да подхожда към задачите и взаимоотношенията с членовете на екипа с конструктивен стил на поведение.
13. Да поддържа добра комуникация и открити взаимоотношения с всички служители на организацията за осигуряването на взаимна обмяна на опит, информация и взаимна подкрепа.
14. Да бъде креативен, находчив и гъвкав при изпълнение на горепосочените задължения, проявявайки инициативност във всички случаи.

Нашите очаквания:

• Висше образование – „Логопедия“, „Психология“, „Социална работа“, „Социална педагогика“, „Специална педагогика“ или друга социална наука.
• Опит в работата с деца и семейства;
• Умения за екипна работа;
• Познаване на системата за закрила на детето; системата за здравни грижи за деца; системата за предучилищно образованиe;
• Опит в прилагането на проекти в социалната сфера.
• Аналитични умения

Личностни изисквания към изпълнителя и поведенческа характеристика:

• Проактивност;
• Гъвкавост;
• Лоялност;
• Нагласа са учене и развитие.

Кандидатствайте при нас, като изпратите Вашата автобиография. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

    Форма за кандидатстване