Логопед – гр. София

септември 01 2022

Фондация „За Нашите Деца” вече 30 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация, която обединява мечтатели и визионери, за които работата е призвание и носи удовлетворението от това да знаем, че заедно променяме към по-добро светът на хиляди деца.

За екипа ни в гр. София търсим ЛОГОПЕД, който споделя нашите ценности и ще работи всеотдайно за каузата на фондацията.

Основна цел на длъжността:

Извършва консултиране на специалистите и семействата относно детското развитие, ролята на играта и подходящите занимания за напредъка на децата. Прави обследване на деца в ранна детска възраст и работи пряко с децата, като предоставя и услуги на терен при необходимост.

Отговорности:

1. Предоставя консултации за деца и родители.
2. Извършва логопедична оценка и терапия за деца с проблеми в говорното развитие, за които е идентифицирана такава потребност.
3. Съставя план за индивидуална работа с деца в ранна възраст.
4. При необходимост предоставя договорените услуги мобилно в болнична или семейна среда.
5. Извършва логопедични консултации на бебета и деца в ранна възраст.
6. Извършва други подкрепящи дейности за стимулиране развитието на децата, като използва подходящи методи и техники.
7. Консултира специалистите или родителите относно спецификата на подходящите занимания и напредъка на децата.
8. Планира дейности и работи за компенсиране на трудностите на децата по индивидуално изготвена програма.
9. Насърчава и развива семейно-ориентираната грижа към децата.
10. Работи съвместно с мултидисциплинарен екип и участва в общи екипни срещи при планиране и извършване на подкрепата към детето и семейството.

Изисквания към кандидата:

• Висше образование – „Логопедия“ и/или „Психология“, „Специална педагогика“ и др. подходящо за позицията образование
• Опит в работата с деца и семейства;
• Умения за екипна работа;
• Познаване на системата за закрила на детето; системата за здравни грижи за деца; системата за предучилищно образованиe;
• Аналитични умения.

Личностни изисквания към изпълнителя и поведенческа характеристика:

• Проактивност;
• Гъвкавост;
• Лоялност;
• Нагласа са учене и развитие.

Кандидатствайте при нас, като изпратите Вашата автобиография. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

    Форма за кандидатстване