Мениджър „Човешки ресурси“

май 03 2023

Фондация „За Нашите Деца“ вече повече от 30 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции. Да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България. Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства.

За екипа на фондацията търсим да назначим МЕНИДЖЪР „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“.

Роля и отговорности:
• Анализира и проучва пазара на труда и нивото на работните заплати в страната, дава предложения веднъж годишно за промени във възнагражденията на служителите.
• Представя фондацията на кариерни форуми.
• Координира административните процедури за назначаване, промяна в трудовите договори и прекратяване на служители.
• Извършва анализи във връзка с прилаганите политики в областта на управление на човешките ресурси във фондацията.
• Поддържа в актуалност длъжностни характеристики за всички позиции в организацията.
• Изготвя планове за управление на приемствеността и талантите в организацията.
• Участва в стратегическото управление на фондация „За Нашите Деца“.
• Поддържа в актуалност системите за управление на хора, административните процедури и политики.
• Предлага и реализира подобрения по всички ЧР и административни процедури.
• Управлява бюджет Работна заплата / релокация и координация с Финансов мениджър.
• Консултира мениджърите при вземане на решения за бонуси, промени  в Работна заплата и стимули.
• Поддържа координация с другите бюджетни разпоредители и Финансов мениджър.
• Дава предложения за структурата на организацията, градиране на длъжности и щатно разписание.
• Анализира тенденциите по длъжности, отдели и центрове, прави предложения за промени в профили на длъжности.
• Анализира организационната култура на ФЗНД.
• Изследва тенденции на пазара на труда и активно изгражда позитивния образ на ФЗНД като работодател.
• Управлява цялостната политика на организацията за привличане и развитие на доброволци.
• Управлява екип ЧР и ТРЗ.

Изисквания към кандидатите:
• Висше образование в подходяща специалност – „Управление на човешките ресурси“/ „Психология“/„Администрация и управление“ и др.;
• Минимум 3 г. практически опит във всички процеси на функцията ЧР;
• Управленски опит ще се счита за предимство;
• Практически опит в прилагането на инструменти за оценяване на способности, компетенции и личностови характеристики;
• Познания за законодателството, регулиращо договорните отношения, равни възможности и защита от дискриминация;
• Много добри умения за работа с MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
• Английски език – отлично.

Необходими компетенции:
• Взаимодействие
• Лоялност
• Осигуряване качество на работата
• Подбор на персонал
• Прилагане на правила и процедури
• Работа в екип
• Работа със специализиран софтуер
• Управление на информацията
• Управление чрез компетенции
• Асертивност
• Ефективна комуникация

Организацията предлага:
• Интересна и предизвикателна работа
• Трудов договор с Фондация „За нашите Деца“
• Професионални обучения и тренинги
• Справедливо възнаграждение, спрямо постигнатите резултати
• Коректни трудови отношения
• Възможности за професионално и личностно развитие
• Работа във високо мотивиран и екип от професионалисти

Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография.
Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

    Форма за кандидатстване