Мениджър „Комуникации“

юни 01 2021

Фондация „За Нашите Деца“ вече 29 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции. Да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България.
Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства.

Голяма част от успеха на нашата дейност се крие в успешните комуникации. За да постигнем целите, които си определихме за следващите 5 години имаме нужда от нов член в екипа си.

 

Ако искате да станете част от нашият екип, може да кандидатствате за позиция

                                          Мениджър „Комуникации“

       Роля и отговорности:

 • Разработва и прилага утвърдена от стратегическия управленски екип комуникационна стратегия, която да гарантира ефективност на вътрешната и външна комуникация с ключови публики.
 • Създава и поддържа ключови партньорства с PR и Рекламни Агенции и асоциации, като гарантира поддържането на ясни и прозрачни договорни взаимоотношения в интерес на организацията.
 • Развива разпознаваемостта на организацията и идентичността на хората в нея като постига популяризиране на нейната прозрачна дейност и социален ефект
 • Развива капацитета на екипа в успешно представяне на своята работа и развиване на ефективни отношения с ключови заинтересовани страни
 • Гарантира изготвянето и актуализирането на PR и информационни материали, с което постига активното популяризиране на дейността на организацията и поддържането на високо ниво на доверие, както и повишаване осведомеността на ключови аудитории относно ранното детство
 • Прилага специфични подходи в популяризирането и комуникациите, които имат положителен ефект върху насърчаване на корпоративната социална отговорност и гражданска ангажираност в координация с Мениджър КСО и събития.
 • Управлява провеждането на събития и кампании, които имат принос към развитието на организацията и популяризиране на нейната дейност
 • Управлява прилагането на иновативни методи за популяризиране на социалните и интегрирани услуги, които са насочени към деца в ранна детска възраст и техните семейства
 • Управлява и организира ефективните вътрешни комуникации в координация с Мениджър ЧР и администрация .
 • Следи за спазването на Политиката за използване на изображения на фондацията, актуализира я периодично и запознава с нея външни и вътрешни публики. Следи за етичното поведение както на хора от организацията, така и на външни публики при комуникиране на теми, свързани с децата и семействата

 

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование в сферата на масовите комуникации: Връзки с обществеността, Журналистика.
 • Опит в сферата на връзките с обществеността минимум 5 години.
 • Отлични комуникативни и презентационни умения.
 • Опит във водене на преговори и бизнес комуникация.
 • Про-активност и ориентация към постигане на резултати.
 • Умение за спазване стриктни крайни срокове и работа в динамична среда.
 • Добър писмен и говорим английски.
 • Висока дигитална култура.
 • Харизма и висока емоционална интелигентност
 • Опит в работа в критични ситуации
 • Опит в управление на проекти, кампании и процеси

 

Ние предлагаме:

 

 • Уникална възможност за висока лична удовлетвореност от приноса към промяна качеството на живот на хиляди деца и семейства
 • Работа в силно мотивиран и отдаден екип от хора, обединени от общи ценности
 • Възможност за лично развитие и творчество и инициативност
 • Позитивна и конструктивна организационна култура на поведение и общуване
 • Работа на постоянен трудов договор.
 • Допълнителни дни платен годишен отпуск, над установения минимум по КТ.
 • Обучения и възможности за развитие.
 • Програма „Грижа за хората“.
 • Работа в отдаден и динамичен екип.

 

Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората…
Ако искате да сте част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства…
Ако сте учещ се човек, за когото професионалното развитие и израстване е важно…

Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография и мотивационно писмо до 15 юни 2021г.
Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси моля не се колебайте да се свържете с Елиана Видинова, Специалист „Човешки ресурси“ на тел. 0889 752 566.

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД и Политиката за сигурност на фондацията.

  Форма за кандидатстване