fbpx

Психолог

февруари 12 2024

Фондация „За Нашите Деца“ вече 30 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции. Да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България.
Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства.

За Центъра за обществена подкрепа в град София, търсим ПСИХОЛОГ.

Роля и отговорности:

• Осъществява директна работа с деца и семейства, като предоставя психологическо консултиране и подкрепа.
• Изготвя психологически оценки, оценки на развитието и индивидуални планове за работа.
• Изготвя в срок документацията по управление на случаи, съгласно ЗСУ (Закон за социалните услуги, ППЗСУ (Правилник за приложение на Закона за социалните услуги, НКСУ (Наредбата за качество на социалните услуги) и вътрешните стандарти.
• Предоставя специализирани услуги, включително мобилни, за деца, поверени на обществена грижа, като поддържа необходимата документация
• Участва в оценяване на родителски капацитет.
• Организира и фасилитира групова работа със семейства кандидат- осиновители във връзка с подготовката им за вписване в регистър на осиновителите.
• Провежда обучения, консултации, супервизии и групи за подкрепа, насочени към външни специалисти от здравната, образователната и социалната система.
• Запознат е със законодателството, касаещо закрилата на децата, както и всяка друга нормативна база, която има отношение към благополучието на децата и семействата.

Изисквания към кандидатите:

• Висше образование в някоя от следните специалности: „Психология“, „Детско-юношеска психология“, „Психология на развитието“, „Клинична психология“;
• Познаване на системата за закрила на детето, системата за здравни грижи за деца и предучилищното образование;
• Опит в провеждането на обучения и групови дейности е предимство.

Необходими качества и умения:

• способност за работа с деца и семейства;
• способност за работа с лица от различни уязвими групи;
• умения за бърза и адекватна реакция;
• умения за вземане на решение в ситуация на криза и/или емоционален конфликт, осъществяване на кризисни интервенции;
• добри комуникативни умения;
• умения за работа в екип – в самата услуга и при междуинституционално сътрудничество и взаимодействие.

Организацията предлага:

• Възможност за професионално развитие и усъвършенстване.
• Трудов договор с Фондация „За Нашите деца“
• Принос към благородна кауза.
• Работа на 8-часов работен ден, 5 дневна работна седмица.
• Програма „Грижа за хората“.

Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората…
Ако искате да сте част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства…
Ако сте учещ се човек, за когото професионалното развитие и израстване е важно…

Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография.

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

    Форма за кандидатстване