fbpx

Семеен консултант

май 31 2024

Вече повече от 30 години фондация „За Нашите Деца“ подкрепя най-уязвимите деца в ранна възраст, стимулирайки развитието им още от тяхното раждане . От създаването си досега фондацията е подкрепила над 26 000 деца и родители, като дейността ни се осъществява чрез два Комплекса за ранно детско развитие в София и Пловдив.

За екипа ни в град Пловдив търсим СЕМЕЕН КОНСУЛТАНТ.

Описание на работните задачи:
·       Гарантира предоставянето на качествени социални услуги на деца и семейства клиенти на центъра.
·       Предоставя услуги на деца и семейства, като спазва законодателството, касаещо закрилата на децата, както и всяка друга нормативна база, която има отношение към благополучието на децата и семействата.
·       Прави оценка на случая, изготвя план за работа осъществява директни дейности с деца и семейства;
·       Консултира родители и деца (включително единствени родители, разведени родители, родители в развод, осиновители и други  възрастни, полагащи грижи за децата);
·       Включва се като допълнителен специалист по заявка в случай, управляван от друг член на екип.
·       Работи основно по услуги, свързани с оценка и директна работа с деца и семейства, предоставя подкрепа и консултации като фамилен терапевт.
·       Участва в оценяването на родителския капацитет.
·       Участва в оценяване на риска за децата и дава предложение за отправяне на сигнали към ОЗД.
·       Участва в екипните срещи и екипни обсъждания.
·       Мотивира семейства да ползват услугите на центъра през идентифицирани потребности на техните деца, чрез включване в групови и индивидуални развитийни дейности.
·       Уважава поверителността на ползвателите на услуги и спазва общия режим в организацията за съхранение и достъп до поверителна информация.
·       Работи и поддържа комуникация в посока изграждане на здрав и отговорен екип.
·       Организира вътрешни и външни обучения при подадена заявка.
·       Участва в проектни дейности, развивани от Фондацията.
·       Прилага интегрирания подход по предоставяне на социални услуги и дейности в КРДР Пловдив, като прилага своята експертиза и адаптира подходите си и знанията спрямо клиентите и специфичните случаи.

Изисквания за заемане на позицията:
·       Висше образование, професионално направление “Психология”, „Семейно консултиране“
·       Минимален професионален опит – 2г.
·       Опит в работата с деца семейства
·       Опит в оценка на деца и директна работа с деца от 0 до 7 г.
·       Опит в психологическо консултиране по въпросите на родителстването
·       Опит в работа в екип за доставка на социални услуги за деца и семейства
·       Познаване на системата за закрила на детето; системата за здравни грижи за деца и предучилищното образование
·       Опитът в прилагането на проекти в социалната сфера е предимство

Необходими качества и умения:
·       Отлични комуникативни умения – устно и писмено
·       Умения за изграждане на доверителни отношения с клиентите
·       Умения за подкрепа и овластяване на клиентите
·       Организационни умения
·       Умения за работа в екип
·       Добра компютърна грамотност;
·       Умения за работа с лица от различни уязвими групи;
·       Умения за бърза, адекватна реакция и вземане на решение в ситуация на криза, осъществяване на кризисни интервенции и др.

Организацията предлага:
• Възможност за професионално развитие и усъвършенстване.
• Трудов договор с Фондация „За Нашите деца“
• Принос към благородна кауза.
• Работа на 8-часов работен ден, 5 дневна работна седмица.
• Програма „Грижа за хората“.

Кандидатствайте при нас, като изпратите автобиография. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

Личните данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

    Форма за кандидатстване