Специалист „Сграден фонд и складово стопанство“

февруари 21 2023

Фондация „За Нашите Деца” вече 30 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация, която обединява мечтатели и визионери, за които работата е призвание и носи удовлетворението от това да знаем, че заедно променяме към по-добро светът на хиляди деца.
За Комплекса ни в град Пловдив, търсим да назначим СПЕЦИАЛИСТ „СГРАДЕН ФОНД И СКЛАДОВО СТОПАНСТВО“.
Задължения:
• Поддържа автопарка на Фондацията, като сключва застраховки, обслужва автомобилите, контролира поддържането на досиетата на автомобилите. Следи разходите, плана за почистване на автомобилите, техническото обслужване и ремонтите. Обслужва поддръжката и ремонта на автомобилите, следи за чистота и изправността на автопарка. Следи обезпечеността на автомобилите с необходимите консумативи;
• Подпомага логистичната дейност, осигуряването на материали и пренасянето им при организация на събития във Фондацията, по срещи, семинари, конференции;
• Организира и осъществява снабдяване на стоки и услуги, (офис оборудване, канцеларски и почистващи материали и други необходими за ежедневната дейност на Фондацията), съобразно правилата на организацията и изискванията на донорите;
• Отговаря за логистиката на Дарителските кутии на Фондацията по изготвен годишен план в координация с КСО екип;
• Осъществява и отчита приемането и преразпределението на материалните дарения на фондацията;
• Предлага мерки за безопасност на труда;
• Отговорник противопожарна безопасност във Фондацията – поддържа противопожарно досие и изпълнява всички необходими законови дейности, свързани с противопожарната безопасност;
• Участва за организиране на обучения , като дава предложения и решения, съобразно своята компетентност;
• Организира и подрежда складовете на Фондацията, предприема мерки за тяхното обезопасяване, подреждане, инвентаризиране, дава предложения за отчитане и разпределение на складовите наличности;
• Администриране и отчитане на извършените дейности и работа, съгласно съответните процедури и правила на Фондацията.
• През зимния период осигурява почистване на пътеките при снеговалеж и следи за ледени висулки. Обезопасаява района на сградата при образуван лед, като взема необходимите мерки;
• Следи за поддръжка и почистване на зелените площи;
• Следи за състоянието и за изправността на предоставената му техника, инструменти и материали и се грижи за тяхното правилно използване;
• Постоянно следи за състоянието на сградите и помещенията, устройствата и съоръженията във фондацията;
• При възникнала необходимост за ремонт, както и при аварийна ситуация информира Оперативен мениджър;
• Участва в подготвителните работи и последващите дейности при ремонтни и след ремонтни дейности по сградите и помещенията във фондацията;
• Присъства при извършване на предварително съгласувани строителни и ремонтни дейности, засягащи поддържаните от него съоръжения;
• Предава на Оперативния мениджър за съхранение техническата документация и монтажни схеми на обслужваните от него устройства и отразява извършени изменения в тях;
• Поема други неописани в гореизброените задачи, свързани с логистика, материално-техническо снабдяване, ремонтни и обслужващи дейности и складово стопанство;
• Поддръжка на идеалните части на сградния фонд и дворното пространство, която включва:
– намиране и координиране на външни подизпълнители, за отстраняване на по-значими повреди и аварии;
– организиране и осъществяване на релокация на материални активи на Фондацията;
-контролиране дейността по дезинсекция и дератизация.
• Осъществява транспорт и логистика на специалисти, осъществяващи пряка дейност в област Пловдив .
Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите:
• Средно образование
• Шофьорска книжка кат. В
• Умения за работа в екип

Организацията предлага:
• Трудов договор с Фондация „За нашите деца“;
• Пакет възнаграждение и социални придобивки;
• Отлични условия на труд;
• Работа в отдаден и динамичен екип;
• Принос към една благородна кауза;

Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

    Форма за кандидатстване